UsII-431/20 od 14. siječnja 2021.

KLASA: 20/743

UsII-431/20 od 14. siječnja 2021.

Obična zadužnica –Bjanko zadužnica – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016

Naručitelj je dokumentacijom o nabavi kao jamstvo za ozbiljnost ponude izričito propisao ili bjanko zadužnicu ili bankovnu garanciju na poziv, a odabrani ponuditelj je kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavio zadužnicu koja je oblik osiguranja plaćanja međutim, dokumentacijom o nabavi ovo jamstvo se nije tražilo i u provedenom postupku naručitelj nije dostavljeno jamstvo pojasnio i upotpunio. Stoga se prema ocjeni Suda u konkretnoj situaciji radi o postupanju naručitelja protivno odredbi članka 20. stavka 8. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i naručitelj nije mogao naknadno zatražiti dostavu nedostojećeg jamstva i to izvan roka za dostavu ponuda. Naručitelj je naknadnim pozivanjem odabranog ponuditelja na dostavu dokumenta kojeg nije dostavio na način kako je to bilo propisano odredbama Dokumentacije o nabavi i u propisanom roku dao prednost odabranom ponuditelju čime je povrijedio načelo jednakog tretmana ponuditelja propisano odredbom članka 4. Zakona o javnoj nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu