UsII-233/22 od 23. veljače 2023.

KLASA: 22/688
UsII-233/22 od 22. veljače 2023.
ENP- Specifično iskustvo stručnjaka- Provjera referenci- Pregovaranje- Članak 293. i 285. ZJN 2016
 
Iz stanja spisa proizlazi da je u predmetnom postupku javne nabave razjašnjenjem i dopunom dokumentacije sukladno čl. 293. ZJN u cijelosti otklonjena dvojba vezana za vrijednost izvedenih radova (pribavljanjem izjava i potvrda investitora koji su potvrdili i razjasnili vrijednost izvedenih radova čime je potvrđena istinitost navoda iz potvrda), a tužitelj navodima iz tužbe nije dokazao suprotno.
Sud ocjenjuje pravilnim pravni stav tuženika da time što je odabrana zajednica ponuditelja u ponudi dostavila popis radova te pripadajuće potvrde u kojima su navedeni radovi i visine izvršenih radova, a iz potvrda i dopisa nakon traženja pojašnjenja u ponovnom postupku pregleda i ocjene ponuda vidljivo je da su visine izvršenih radova ostale iste te da je od strane investitora potvrđeno da se radi o radovima postavljanja čelične konstrukcije sa hidrauličnim mehanizmima, ne može se govoriti o dostavi nove dokumentacije nakon proteka roka za dostavu ponuda niti je to dovelo do pregovaranja u svezi s kriterijem odabira što bi prelazilo granice dopuštenog postupanja u smislu članka 293. ZJN-a.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu