UsII-435/20 od 14. siječnja 2021.

KLASA: 20/744

UsII-435/20 od 14. siječnja 2021.

Izmjena dokumentacije – Novčani polog – Upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016
 
 Nije jasno u konkretnom slučaju iz osporenog rješenja tuženika temeljem kojih odredbi Zakona o javnoj nabavi je postupljeno na način da je tužitelju vraćen već uplaćeni iznos od 200.000,00 kn s osnova jamstva za ozbiljnost ponude, a da se tužitelja o tome nije obavijestilo. Naručitelj je stoga prema ocjeni ovog Suda trebao tužitelja pozvati u smislu odredbe članka 293. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi na dopunu/upotpunu/dostavu nužne dokumentacije u primjerenom roku. 
U slučaju uplate novčanog pologa ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti dokaz o uplaćenom pologu i novčani polog mora biti evidentiran na računu naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda, što je u konkretnom slučaju ispunjen uvjet, jer je tužitelj do isteka prvog roka za dostavu ponuda 2. rujna 2020., uplatio zatraženi iznos. Međutim, naručitelj je istog dana 2. rujna 2020., izvršio ispravak DON i utvrdio novi rok za dostavu i otvaranje ponuda s danom 14. rujna 2020., time da je izvršio povrat svih zaprimljenih drugih dijelova ponuda zaprimljenih u izvorniku kao i povrat uplaćenog iznosa s osnova jamstva između ostalog, tužitelju.
Kako je tužitelju prethodno uplaćeni navedeni iznos vraćen bez da ga se o tome obavijestilo mišljenje je ovog Suda da je u konkretnom slučaju naručitelj trebao postupiti u skladu s odredbom članka 293. stavak 1. te pozvati tužitelja na dopunu/upotpunu dokumentacije. To posebno što je naručitelj ne postupanjem po citiranoj odredbi članka 293. stavak 1. Zakona u skladu s točkom 3. istog članka Zakona obvezan obrazložiti razloge o ne postupanju u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu