UsII-85/23 od 6. srpnja 2023.

KLASA: 23/144
UsII-85/23 od 6. srpnja 2023.
Nabava male vrijednosti – Ažurirani popratni dokumenti – Provjera nepostojanja razloga za isključenje – Dokazi u žalbenom postupku -  Članak 252., 262., 263. ZJN 2016

Tužitelj se na odredbu članka 262. ZJN 2016 poziva vezano za postojanje osnova za isključenje, za koje smatra da vjerojatno postoje kod odabranog podugovaratelja i to u pogledu ispunjenja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 252. Zakona o javnoj nabavi). U provedenom postupku naručitelj nije koristio mogućnost propisanu odredbom članka 262. Zakona o javnoj nabavi jer je na temelju podataka sadržanih u ESPD obrascu koji je priložen za podugovaratelja u ponudi odabranog od ponuditelja utvrdio da ne postoje osnove za isključenje propisane odredbom članka 252. Zakona o javnoj nabavi. Osporenim rješenjem tuženik je pravilno ukazao tužitelju da je prema odredbi članka 263. Zakona o javnoj nabavi naručitelj obvezan pribaviti ažurirane popratne dokumente samo u postupku nabave velike vrijednosti, a u konkretnom slučaju riječ je o postupku javne nabave male vrijednosti.
Budući da tužitelj tijekom žalbenog postupka nije dostavio nikakve dokaze iz kojih bi proizlazila osnovanost njegovih navoda, već samo ukazuje na postojanje vjerojatnosti o postojanju porezne obveze odnosno nepodmirenih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje podugovaratelja i to na temelju podataka koji se ne mogu smatrati valjanim dokazima u predmetnoj upravnoj stvari, to tužbenim razlozima niti u ovom dijelu nije doveo u sumnju pravilnost rješenja tuženika.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu