UsII-53/23 od 24. svibnja 2023.

KLASA: 23/40

UsII-53/23 od 24. svibnja 2023.

Izjava o prihvaćanju zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi –Primjena čl. 293. ZJN 2016

Tužitelj poentira izjavu stavljajući je u kontekst razloga za razloga za primjenu instituta iz članka 293. ZJN 2016. (iz ONT-a)
Prema ocjeni ovog Suda pogrešno tužitelj interpretira značaj Izjave o prihvaćanju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi jer neudovoljavanje zahtjevima i uvjetima iz pojedinih točaka tehničkih specifikacija ne može kompenzirati izjava čija je substancijalna vjerodostojnost u takvom slučaju dovedena u pitanje. Ovo stoga što sama Izjava o prihvaćanju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi ne predstavlja odlučan dokaz o ispunjavanju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi, i da samo postojanje Izjave nužno ne upućuje na ocjenu potrebe primjene instituta pojašnjenja/upotpunjavanja.Tehničke specifikacije – Primjena čl. 293. ZJN 2016


Iz dokumentacije koja prileži spisu predmeta proizlazi da tužitelj svojom ponudom nije udovoljio tehničkim specifikacijama iz točke 1.5.6.3. ponudivši "štitnike svog standardnog fiksnog dizajna" umjesto "štitnika zakošenih krajeva" zbog čega je osnovano tuženik zaključio da štitnici koje nudi tužitelj ne udovoljavaju zahtjevima naručitelja. Isto tako u pogledu tehničkih specifikacija iz točke 1.9.2. da neizolirane cijevi moraju biti premazane sa sredstvom za sprječavanje korozije tužitelj je u ponudi naveo kako se "neće nanositi preventivna izolacija od korozije" dok je u komentaru/pojašnjenju poruke u dijelu "tolerancija" naveo da će tolerancija isporuke iznositi +0% & -0,5% ukupne duljine svake stavke ili će se navedeno međusobno raspraviti, iako u tehničkim specifikacijama predmeta nabave nije propisana negativna tolerancija u pogledu količine (duljine) isporučene cijevi tako da u tom pogledu nije predviđeno nikakvo odstupanje od traženih količina.
 
U konkretnom slučaju ponuda Tužitelja nije bila ni nepotpuna, ni pogrešna u smislu članka 293. stavka 1. ZJN 2016, niti se radi o situaciji da određeni dokumenti nedostaju, već je Naručitelj utvrdio da u pogledu točaka 1.5.6.3. i 1.9.2. Tehničkih specifikacija i nuđene tolerancije isporuke ponuda Tužitelja ne ispunjava zahtjeve i uvjete propisane u navedenim točkama, a Tuženik je osporavanim Rješenjem ocijenio zakonitom odluku Naručitelja o nevaljanosti ponude Tužitelja u tom dijelu. U okolnostima u kojima ponuda ne ispunjava zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije, primjena članka 293. stavka 1. ZJN 2016 dovela bi do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetnom nabave odnosno do izmjene ponude, jer bi Tužitelj morao izmijeniti svoju ponudu (ponuđeni predmet nabave) u spornom dijelu na način da udovoljava propisanim Tehničkim specifikacijama (dakle, svoju nevaljanu ponudu bi temeljem primjene članka 293. stavka 1. ZJN 2016 pretvorio u valjanu). Nadalje, kraj jasnog sadržaja spornih točaka Tehničkih specifikacija i utvrđenja da Tužiteljeva ponuda ne ispunjava zahtjeve i uvjete Tehničkih specifikacija, naručitelj bi primjenom instituta iz članka 293. ZJN 2016 Tužitelju dao prednost u odnosu na ostale ponuditelje, što bi predstavljalo povredu načela jednakog tretmana ponuditelja u smislu članka 4. ZJN 2016.
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu