UsII-185/19 od 10. travnja 2019.

KLASA: 18/1122

UsII-185/19 od 10. travnja 2019. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude – Upotpunjavanje 
 
Nije sporno u konkretnom slučaju da je odabrani ponuditelj Colas Hrvatska d.d. Varaždin uz ponudu dostavljenu putem EOJN priložio presliku jamstva za ozbiljnost ponude, ali je jamstvo u izvorniku dostavljeno naručitelju po isteku roka za dostavu ponuda.
Imajući u vidu odredbu točke 13. dokumentacije o nabavi Sud nalazi pogrešnim postupanje naručitelja kada je u ponovnom postupku pozvao odabranog ponuditelja na upotpunjavanje ponude – dostavljanje navedenog jamstva u izvorniku, budući da takvo postupanje nije u skladu s dokumentacijom o nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu