UsII-206/21 od 22. srpnja 2021.

KLASA: 21/299

UsII-206/21 od 22. srpnja 2021.

Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda - Institut upotpunjavanja – Načelo jednakog tretmana – Članak 293.,4. ZJN 2016

Prema ocjeni ovoga Suda, tuženik je pravilno utvrdio da je naručitelj u primjeni odredbe članka 293. ZJN-a povrijedio načelo jednakog tretmana. Naime, naručitelj je institut iz članka 293. ZJN-a u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda koristio samo u odnosu na žalitelja zainteresiranu osobu i njegove reference koje u prvom pregledu i ocjeni ponuda prihvatio kao reference koje su u cijelosti sukladne Dokumentaciji o nabavi, a dovedene su u sumnju u drugom postupku pregleda i ocjene ponude, ali institut nije koristio i u odnosu na reference odabranog ponuditelja, čije reference su u prethodnom žalbenom postupku također bile dovedene u sumnju. Prema ocjeni ovog Suda, kako se radi o činjenično istovjetnoj situaciji dvojbi u pogledu ispravnosti podataka, istinitosti referenci, naručitelj je nejednakom primjenom instituta iz članka 293. ZJN-a kod dva konkurirajuća ponuditelja postupio suprotno odredbi članka 4. ZJN-a čime su oni dovedeni u nejednak položaj, time su nejednako tretirani od strane naručitelja, čime je povrijeđen zakon na štetu zainteresirane osobe te je stoga pravilno poništena odluka o odabiru tužitelja. Obzirom na utvrđeno, svi ostali tužbeni navodi vezani za dvojbu u pogledu ispravnosti, točnosti, odnosno istinitosti ili neistinitosti podataka, nisu od utjecaja na drugačije rješenje u ovom postupku budući da je u postupku povrijeđeno temeljno načelo javne nabave, a to je načelo jednakog tretmana svih gospodarskih subjekata.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu