UsII-42/21 od 18. veljače 2021.

KLASA: 20/1020

UsII-42/21 od 18. veljače 2021.

Troškovnik – Neotklonjiv nedostatak troškovnika – (Ne) Primjena instituta iz članka 293. ZJN 2016
 
Proizlazi da je u konkretnom slučaju naručitelj pregledom troškovnika utvrdio da u listu D-DIZALA, redni broj: 0.01, ćelija E12 nije ispunjena stavka koja se odnosi na jediničnu cijenu. Dakle, utvrđeno je da nedostaje jedna pojedinačna cijena, a što je suprotno propisanom u DON-i.
Tužitelj tužbenim navodima ne osporava navedeno, međutim tvrdi da je ponudio u navedenoj stavci 0,00 kn za predmetnu stavku, ali da zbog načina na koji je kreiran i formiran troškovnik naručitelja u Excelu, kada je jedinična cijena pojedine stavke 0,00 kn, u ćelijama troškovnika nije moguće iskazati brojčanu vrijednost. Međutim, prema ocjeni ovog Suda osnovano je tuženik ocijenio da troškovnik u ponudi tužitelja nije popunjen na način kako je to propisano DON-i budući da nisu popunjene sve tražene stavke troškovnika propisane DON-i.
Kako se radi o nedostatku troškovnika i ne postupanju sukladno propisanom DON-i prema ocjeni ovog Suda osnovano su naručitelj i tuženik zaključili da u konkretnom slučaju nije moguće primijeniti odredbu članka 293. Zakona o javnoj nabavi iz 2016. godine, odnosno da nije bilo moguće zatražiti od tužitelja dopunu, razjašnjenje ili upotpunjavanje.  Zbog utvrđenog nedostatka u troškovniku tužitelja naručitelj nije mogao postupiti sukladno navedenoj odredbi članka 293. Zakona imajući u vidu upravo naprijed citiranu točku 7.2.1. DON prema kojoj ukoliko ponuditelj ne ispuni troškovnik sukladno zahtjevima iz DON-i smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će takva ponuda biti odbijena. Naime, ovaj Sud ocjenjuje da citirana odredba članka 293. Zakona nije mogla biti primijenjena u konkretnom slučaju iz razloga što bi pozivanje tužitelja po navedenoj odredbi Zakona rezultiralo prilaganjem od strane tužitelja troškovnika sa iskazanom jediničnom cijenom u stavci u kojoj prvotno nije bila iskazana da bi navedeno dovelo od izmjene cijene ponude.
Sud prihvaća konstataciju tuženika iz odgovora na tužbu da je tužitelj mogao, ukoliko nije mogao upisati cijenu u navedenom stavku, trebao navedeni problem kao napomenu naznačiti u posebnom dokumentu u okviru ponude, pa bi naručitelj imao mogućnost razmotriti i ocijeniti isto prilikom pregleda i ocjena ponuda, provjeriti na vrijeme navedenu napomenu i eventualno pozvati tužiteljaPoveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu