UsII- 144/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 707/17

UsII- 144/19 od 6. ožujka 2019.
 
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti – ESPD – Upotpunjavanje - Članak 293. ZJN 2016
 
Tuženik navodi da je naručitelj u ponovljenom postupku  bio obvezan primijeniti članak 293. ZJN 2016, jer je žalitelj u ponudio priložio ESPD koji je u smislu točke 4.2.2. dokumentacije o nabavi bio dovoljan i jedini obvezni dokaz tehničke i stručne sposobnosti u trenutku predaje ponude, kako je propisano dokumentacijom o nabavi, te naručitelj nije imao osnove na temelju dokumentacije o nabavi kao ni temeljem članka 260. ZJN 2016 odbiti ponudu žalitelja. Tuženik zaključno u obrazloženju navodi da naručitelj nije postupio u skladno s odredbom članka 293. ZJN 2016, a niti je obrazložio razloge zbog kojih nije primjenio taj članak u zapisniku o pregledu i ocjeni ponude.
Uz tako utvrđeno činjenično stanje i relevantne odredbe materijalnog prava na koje se tuženik pozvao, pravilno je postupio kada je poništio odluku o odabiru.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu