UsII-179/19 od 25. travnja 2019.


KLASA: 18/1054

UsII-179/19 od 25. travnja 2019.

Obvezne osnove za isključenje – Izjava o nekažnjavanju  - Nadopuna ili objašnjenje - Članak 263. ZJN 2016
 
Suprotno stavu tuženika ovaj Sud nalazi da pitanje dokazivanja da ne postoje razlozi za isključenje treba tumačiti u skladu sa strogom odredbom članka 251. ZJN 2016. Dokazi da ne postoji osnova za isključenje iz članka 251. st.1. ZJN 2016  su dokazi koje propisuje članak 265. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, a tek ako takvi dokazi nisu dobavljivi, mogu se prihvatiti dokazi iz stavka 2. tog članka.
 
Obzirom na značaj dokaza da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ozbiljnu posljedicu – obvezu isključenja, koja slijedi ako odgovarajući dokazi nisu dostavljeni, po ocjeni Suda, tužitelj je ponudu žalitelja osnovano ocijenio nevaljanom, a prethodno nije bio dužan pozvati žalitelje da dodatno pojasne naknadno dostavljene dokaze nepostojanja osnova za njihovo isključenje. Naime, odredba članka 263. stavka 2. ZJN 2016 daje mogućnost naručitelju da ponuditelja koji je naknadno po pozivu dostavio ažurirane popratne dokumente koji dopunjuju ponudu, ponovno pozove na dodatna pojašnjenja, ali to nije obveza naručitelja.
U konkretnom slučaju tužitelj je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda obrazložio razloge neprihvaćanja ponude, uz jasno pojašnjenje da se radi o dokumentaciji ponude koju žalitelj ni nakon dodatnog poziva nije dostavio, zbog čega Sud nalazi da izostanak valjanih dokaza da ne postoje osnove za isključenje predstavlja razlog za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu