UsII-237/22 od 25. siječnja 2023.

KLASA: 22/723
UsII-237/22 od 25. siječnja 2023.
Članak 293. ZJN 2016- Potvrda o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojim se prevoze djeca- Ponovljeni pregled i ocjena- Postupanje po odluci DKOM-a- Članak 425. ZJN 2016
 
Nakon što je tuženik poništio prvu odluku o odabiru, naručitelj je bio ovlašten zatražiti od odabranog ponuditelja dodatne dokumente (dokaze) na temelju kojih bi se utvrdile odlučne činjenice vezane uz vozilo registarske oznake ST 7162 N u odnosu na koje su dokumenti dostavljeni u prethodnom postupku sadržavali različite podatke o broju šasije vozila i godini proizvodnje vozila. Štoviše, s obzirom na razloge poništavanja prve odluke o odabiru, to je bila obveza naručitelja koja proizlazi iz rješenja tuženika od 13. rujna 2022.
S obzirom na činjenicu da je u postupku nakon prethodnog rješenja tuženika odabrani ponuditelj dostavio dokumente koji su u cijelosti otklonili dvojbe koje su postojale u prethodnom postupku te da je riječ o podacima za jedno od vozila koje je bilo predmet inicijalne ponude odabranog ponuditelja, Sud zaključuje da u konkretnom slučaju nije riječ o postupanju naručitelja koje bi omogućilo odabranom ponuditelju dostavu nove (izmijenjene) ponude, već je riječ o razjašnjenju određenih kontradiktornosti u dokumentaciji koja je bila priložena uz inicijalnu ponudu za vozilo koje je od početka postupka bilo obuhvaćeno ponudom odabranog ponuditelja.


Članak 293. ZJN 2016- Tehnička i stručna sposobnost- Potvrda o ispunjavanju uvjeta za autobuse- Trenutak postojanja sposobnosti- Ažurirani popratni dokumenti- Članak 263. i  290. ZJN 2016
 

Sud smatra neosnovanim i tužiteljev prigovor koji se odnosi na vozilo registarske oznake ST 8878 AA, a prema kojem odabrani ponuditelj nije dostavio odgovarajuću potvrdu o ispunjavanju uvjeta za navedeno vozilo jer je potvrda datirana s datumom nakon proteka roka za predaju ponuda iz čega tužitelj zaključuje da u trenutku podnošenja ponude vozilo registarskih oznaka ST 8378 AA nije udovoljavalo zahtjevima iz točke 5.2.2. DON-a.
Pri ocjeni osnovanosti navedenog prigovora valja imati na umu činjenicu da je naručitelj pozvao Hiems d.o.o. Split (čija je ponuda bila najpovoljnija) da dostavi potvrdu za vozilo registarskih oznaka ST 8378 AA, kojem pozivu je Hiems d.o.o. Split udovoljio, dostavivši odgovarajuću potvrdu. Polazeći od činjenice da je odabrani ponuditelj u svojoj ponudi obavijestio naručitelja o postupku izdavanja nove potvrde za vozilo registarskih oznaka ST 8378 AA, kao i razloga za izdavanje nove potvrde, a imajući na umu činjenicu da se potvrda od 10. svibnja 2022. koju je dostavio odabrani ponuditelj odnosi na vozilo koje je od početka predmetnog postupka javne nabave bilo obuhvaćeno ponudom odabranog ponuditelja, Sud ocjenjuje da naručiteljevim traženjem gospodarskog subjekta koji je podnio najpovoljniju ponudu da dostavi potvrdu za vozilo registarskih oznaka ST 8378 AA odnosno dostavljanjem potvrde kojom se dokazuje da to vozilo udovoljava traženim uvjetima iz DON-a, nije postupljeno protivno ZJN-u niti je naručitelj ponuditelju Hiems d.o.o. dozvolio izmjenu ponude.
Slijedom iznesenog, Visoki upravni sud ocjenjuje da upotpunjena ponuda odabranog ponuditelja udovoljava zahtjevima iz točke 5.2.2. DON-a te da je u konkretnom slučaju pravilno primijenjen institut pojašnjenja ponuda u smislu članka 293. ZJN-a. Naručitelj je, prema mišljenju Suda, u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, postupao sukladno pravnom shvaćanju i primjedbama tuženika iz prethodnog rješenja te otklonio nejasnoće odnosno dvojbe u vezi s vozilima koja su od početka bila obuhvaćena ponudom odabranog ponuditelja i koja su ispunjavala uvjete iz DON-a, pri čemu neosnovanim smatra tužbeni navod da je primjena članka 293. ZJN-a u konkretnom slučaju dovela do izmjene ponude.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu