UsII-32/24 od 7. ožujka 2024.

KLASA: 23/623
UsII-32/24 od 7. ožujka 2024.
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda - Pojašnjenje sadržaja potvrde druge ugovorne strane - Proces pojašnjenja - Kontradiktornost potvrda - Raščlanjivanje referenci- Beneficium novorum- Članak 263. ZJN 2016


Stoga tužbeni navodi da se radi o kontradiktornim potvrdama, a ne o dopuni nisu osnovani. Pojašnjenje ili nadopuna u smislu naprijed navedene zakonske odredbe upravo podrazumijeva dodatni i opširniji opis priloženog dokaza, što je referentnom potvrdom iz 2023. i učinjeno jer je odabrani ponuditelj pojasnio da se iskustvo koje je dokazao navedenom referencom odnosi osim na projektiranje i na radove koje je u referenci dostavljenoj upravo po zahtjevu naručitelja detaljnije opisao, kako je to naručitelj i tražio. Stoga ovaj Sud prihvaća pravilnim zaključak tuženika da naknadno dostavljena referenca predstavlja samo nadopunu i pojašnjenje prethodno dostavljene reference, kojom dopunom se opisuje i potvrđuje iskustvo odabranog ponuditelja u smislu točke 25.3.2. DON-a. Tuženik je dao detaljnu i jasnu analizu razloga kojima se rukovodio zaključujući da žalbeni navodi tužitelja nisu osnovani, a koje razloge u cijelosti prihvaća i ovaj Sud, jer su utemeljeni na pravilnoj ocjeni dokaza provedenih u postupku te na pravilnom tumačenju relevantnih odredaba primijenjenog materijalnog prava.
Pri tome se pravilno tuženik poziva na shvaćanje ovoga Suda izraženo u nizu presuda (npr. UsII-58/23, UsII-148/23 i dr.) prema kojem je nedopustivo raščlanjivati, vrijednosno ili kvalifikatorno, obzirom na vrstu radova, dokaze i sposobnosti gospodarskog subjekta, budući da je isto suprotno načelu minimalnih zahtjeva koje svaka ponuda mora zadovoljiti, što je u skladu s odredbom članka 256. stavak 3. Zakona. Potvrda iz 2023. predstavlja nadopunu i pojašnjenje prethodno dostavljene potvrde iz 2021. u smislu navedene odredbe članka 263. Zakona koja daje mogućnost naručitelju pozvati gospodarskog subjekta na nadopunu ili objašnjenje dokumenata priloženih uz prijavu, a u konkretnom slučaju naručitelj je pozvao na pojašnjenje sukladno uputi tuženika čemu je odabrani ponuditelj udovoljio referentnom potvrdom iz 2023.
U odnosu na tužbene navode da je odabrani ponuditelj u vrijednost radova uključio vrijednost opreme te da li vrijednost radova iz potvrde od 2023. uključuje i vrijednost robe, osnovano tuženik u odgovoru na tužbu ukazuje na odredbe članka 403. i 420. Zakona prema kojoj je žalitelj u žalbi dužan iznijeti sve sporne činjenice (opis nepravilnosti i obrazloženje) i za njih predložiti dokaze, a što je tužitelj propustio učiniti jer iz sadržaja žalbe i žalbenog postupka proizlazi da tužitelj nije osporavao naprijed navedeno, na koju okolnost osnovano ukazuje i tuženik u odgovoru na tužbu.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu