UsII-145/22 od 13. srpnja 2022.

KLASA: 22-02/7 (koncesija)
 
UsII-145/22 od 13. srpnja 2022.
 
Neuredna ponuda - Neprimjena članka 293. ZJN 2016 – Članak 32. ZoK
 
Iz podataka spisa proizlazi da je za tužiteljevu ponudu utvrđeno da ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nabavi.
Ponuda je dostavljena u sedam dijelova koji nisu uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, stranice nisu označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude niti su stranice označene na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Prema točci 12. DON ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom-vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i otisnutim pečatom). Ako je ponuda izrađena u više dijelova, svaki od njih se uvezuje na način da opisani način. Stranice moraju biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena u više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.
Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj: 69/17. i 107/20.) u članku 23. stavku 5. propisuje da se neurednom smatra ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, a u članku 32. stavku 5. propisuje da se u izradi ponude natjecatelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.
Uvidom u tužiteljevu ponudu nesporno je utvrđeno da ista nije dostavljena u skladu s točkom 12. DON-a, jer je dostavljena u sedam dijelova koji nisu uvezani u cjelinu niti označeni brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, radi čega je pravilno takva ponuda ocijenjena neurednom. Ovako utvrđeno činjenično stanje tužitelj zapravo niti ne osporava u tužbi nego smatra da ga je davatelj koncesije trebao pozvati radi ispravka ponude, pozivajući se pri tom na odredbu članka 293. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.
S obzirom da je u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja nesporno utvrđeno da tužiteljeva ponuda nije uredna u smislu članka 32. Zakona o koncesijama jer ista nije izrađena u skladu s točkom 12. DON-a, to je pravilno zaključeno da nema mjesta primjeni članka 293. st. 1. ZJN.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu