UsII-108/21 od 29. travnja 2021.

KLASA: 21/20

UsII-108/21 od 29. travnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Faza dostave ažuriranih popratnih dokumenata– Zamjena stručnjaka – Vlastiti resurs - Izmjena ponude – Članak 263., 275., 280. ZJN 2016
 
Tužitelj je ranije nominiranog stručnjaka Arna Laubera zamijenio sa stručnjakinjom Ivanom Buble, kao vlastitim resursom, odnosno izvršio zamjenu resursa gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslonio, i to stručnjakom koji je vlastiti resurs tužitelja. Zainteresirana zajednica ponuditelja takvom postupanju izričito prigovara u žalbi, smatrajući da je takvo postupanje nezakonito jer predstavlja izmjenu inicijalne ponude i time narušava načelo jednakog tretmana u smislu članka 4. ZJN 2016., a i protivno je odredbi članka 263. stavka 3. ZJN 2016. i točki 7.16.8. DON-a. Protivno načinu na koji je postupio naručitelj, zainteresirana zajednica ponuditelja smatra da je naručitelj bio obvezan ponudu tužitelja odbiti, jer tužitelj kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj nije dostavio ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku i time nije dokazao da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. do 3. ZJN 2016., a potom postupiti u skladu sa stavkom 1. tog članka Zakona, u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu, što je u konkretnom slučaju žalitelj.
Premda je točno da je naručitelj ovlašten tražiti od ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente za primjene sukladno odredbi članka 263. stavka 2. ZJN 2016., to ujedno ne znači da ponuditelj može nakon isteka roka za dostavu ponude, što je u konkretnom slučaju, uključiti potpuno nove stručnjake koji nisu postojali u inicijalnoj ponudi. Naime, tužitelj nije nadopunio ili objasnio dokumente koji se tiču prvotno nominiranog stručnjaka Arna Laubera, već je tog stručnjaka zamijenio novim stručnjakom, konkretno je imenovao Ivanu Buble, koja u inicijalnoj ponudi nije bila nominirana, niti kao stručnjak na nekim drugim pozicijama, a niti u bilo kojem drugom svojstvu.

U odnosu na primjenu odredbe članka 275. stavka 2. ZJN 2016., osnovano tuženik zaključuje da se ta odredba u konkretnom slučaju ne može primijeniti. Kako je tužitelj prethodno nominiranog stručnjaka zamijenio drugim stručnjakom zbog čega da nema mjesta primjeni te zakonske odredbe, koja propisuje pravo na zamjenu inicijalno imenovanog gospodarskog subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslonio s novim gospodarskim subjektom na čiju sposobnust se oslanja. Međutim, s time u vezi tuženik osnovano zaključuje da zamjena jednog stručnjaka s drugim stručnjakom nije pravo kakvo podrazumijeva odredba članak 275. stavka 2. ZJN 2016., a koja propisuje mogućnost da se zamijeni inicijalno imenovani gospodarski subjekt na čiju sposobnost se ponuditelj oslonio, a ne samo u dijelu imenovanja stručnjaka, dok okolnost da je novo imenovani stručnjak iz vlastitog resursa tužitelja ne dovodi do drugačijeg tumačenja i primjene te zakonske odredbe.

Dakle, tuženik je iscrpno obrazložio razloge zbog kojih je zaključio da se radi o nedopuštenoj zamjeni stručnjaka, i već iz tog razloga ocjenjujući osnovanim takav žalbeni navod, ocijenio nezakonitom odluku o odabiru tužitelja kao najpovoljnijeg ponuditelja, jer je naručitelj zanemarujući navedeni propust dopustio da tužitelj na nedopušten način izmijeni inicijalnu ponudu.

U svezi naprijed navedenog se dodaje da je u predmetnom slučaju naručitelj u DON-u, dopustio zamjenu stručnjaka u fazi izvršenja ugovora, ali samo ukoliko stručnjak iz inicijalne ponude i novi stručnjak udovoljavaju uvjetima i zahtjevima iz DON-a, dakle u fazi kada već ima odabranog ponuditelja, a sve to u cilju osiguranja poštivanja načela jednakog tretmana, koje zahtjeva da se pojedinim ponuditeljima ne daje neopravdana prednost u odnosu na druge ponuditelja, a osobito u fazi pregleda i ocjene ponuda. Također valja reći da sama okolnost da je ponuditelj nominirao novog stručnjaka tijekom pregleda i ocjene ponuda nužno ne dovodi do izmjene ponude ukoliko ponuditelj dokaže da je izmjena nastala uslijed objektivnih, opravdanih okolnosti i da time ne dolazi do izmjene ponude. Ovo naravno samo pod uvjetom da i prvotno nominirani stručnjak udovoljava uvjetima i zahtjevima iz DON-a na jednakoj razini, kao i novo predloženi stručnjak, a što tužitelj u predmetnom slučaju nije dokazao.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu