UsII-355/21 od 28. prosinca 2021.

KLASA: 21/897

UsII-355/21 od 28. prosinca 2021.

Nepotpun troškovnik –Neotklonjiv nedostatak – Postupak javne nabave je strog formalan postupak
Odlučujući o žalbi tužitelja tuženik je donio rješenje kojim je odbio žalbu tužitelja jer Troškovnik, kao sastavni dio dokumentacije o nabavi, nije sadržavao sve dijelove kako je to traženo, a što ni tužitelj ne osporava (naime, nije priložen List-Troškovnik staza, Satnica Đ. SVE u kojem su objedinjeni svi već u ponudi dostavljeni listovi – tužitelj je smatrao da je naručitelj mogao primijeniti članak 293., jer da se radi o dopuni Lista, koji predstavlja objedinjene Listove već svih dostavljenih Listova Troškovnika pa isto ne bi dovelo do pregovaranja u svezi s kriterijem za odabir ponude s obzirom da su iskazane jedinične cijene svih stavki, pojedinačna i skupna rekapitulacija, te ukupna cijena ostaje nepromijenjena (ista). U odnosu na dokaz vezan uz tehničku i stručnu sposobnost smatra da je tužitelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost iz točke 4.3.1. Dokumentacije o nabavi, međutim da to utvrđenje nije od utjecaja na zakonitost odluke naručitelja kojom je ponudu tužitelja odbio kao nepravilnu, a iz razloga što tužitelj u ponudi nije dostavio cjeloviti Troškovnik koji nedostatak nije otklonjiv i pritom se pozvao na odredbu članka 280. stavak 4. ZJN 2016.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u predmetnom postupku ovaj Sud također utvrđuje da se tuženik u osporenom rješenju pravilno pozvao na mjerodavne odredbe materijalnog prava ZJN 2016. te je pravilno odbijena žalba tužitelja jer Troškovnik niti prema ocjeni ovog Suda nije sastavljen, odnosno ne sadržava sve dijelove kako je to propisano dokumentacijom o nabavi, te ponuditelj nije postupio pri izradi ponude na način kako je to propisano navedenom odredbom. Prema stajalištu ovoga Suda izraženom u nizu presuda ne postoji načelni odgovor u odnosu na pitanje dosega članka 293. ZJN 2016., već u svakom pojedinom slučaju treba procijeniti da li konkretno postupanje naručitelja, odnosno ponuditelja u primjeni članka 293. ZJN 2016. izlazi iz okvira propisanog tim člankom Zakona.
U konkretnoj situaciji Sud prihvaća tvrdnju tuženika da je tužitelj imao mogućnost otkloniti nedostatke svoje ponude za koju tvrdi da je došlo zbog nerazumijevanja u prethodnoj fazi postupka kao što je pravilno zaključio tuženik te da nije iskoristio to pravo, pa je bio dužan izraditi ponudu u skladu s uvjetima propisanim dokumentacijom o nabavi.
Vezano uz navode tužitelja glede pretjeranog formalizma u konkretnoj situaciji ovaj Sud ukazuje a kao što je već rečeno i u nizu presuda da je postupak javne nabave sam po sebi strogo formalan postupak, pa ne daje mogućnost tumačenja priloženih dokumenata drugačije nego je navedeno u dokumentaciji o nabavi te ta formalnost postupka zapravo doprinosi jednakom tretmanu svih ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu