UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.

KLASA: 21/1052
UsII-29/22 od 3. ožujka 2022.
Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Nejednak tretman – Pojašnjenje – Članak 425., 293. ZJN 2016

Pregled i ocjena ponuda proveden je na temelju odredbe članka 425. stavka 6. ZJN-a 2016. Odredbom članka 425. stavka 6. ZJN-a 2016 propisano je da je naručitelj obvezan postupati sukladno izreci odluke Državne komisije najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije. Stoga je, prema ocjeni ovoga suda, pravilno naveo tuženik da je u pogledu valjanosti tužiteljeve ponude, odnosno njene sukladnosti s odredbama DON-a odlučeno ranijim rješenjem. Navedenim rješenjem, koje tužitelj nije osporavao žalbom te je postalo izvršno i pravomoćno, utvrđeno je da iz dostavljenog životopisa Stručnjaka 2 iz tužiteljeve ponude proizlazi da predloženi stručnjak ne posjeduje minimalno traženo iskustvo u trajanju od tri godine. Dakle, u predmetnom slučaju predmet ocjene tuženika je bila provjera je li naručitelj u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponude postupio prema utvrđenju iz prethodnog rješenja od 19. listopada 2021. Po ocjeni ovog suda, iz spisa predmeta jasno proizlazi da predloženi stručnjak nije stekao tri godine iskustva u smislu koji je tražen točkom 28.4.2.2. DON-a.
Neosnovan je prigovor tužitelja da naručitelj nije jednako postupao prilikom pregleda njegove ponude, odnosno da je provjere koje je učinio u pogledu Stručnjaka 1 trebao izvršiti i za Stručnjaka 2. To stoga što se kod Stručnjaka 1 ocjenjuje i iskustvo u sklopu kriterija za odabir ponude, a koje je iskustvo naručitelj dodatno provjeravao, dok se kod Stručnjaka 2 radi samo o pitanju tehničke i stručne sposobnosti. Dakle, kod Stručnjaka 1 naručitelj je primijenio institut provjere jer se radi ujedno i o kriteriju za odabir ponude, dok Stručnjak 2 ne potpada pod kriterij za odabir ponude te se nikako ne može tvrditi da se radi o nejednakom postupanju ili diskriminaciji, kako to pravilno navodi tuženik. Dakle, u predmetnom slučaju je razvidno da je naručitelj imao dovoljno podataka za utvrditi iskustvo nominiranog Stručnjaka 2, a što proizlazi i iz pravomoćnog prethodnog rješenja te stoga, prema ocjeni i ovog suda, nije bio dužan tražiti daljnja pojašnjenja vezana za navedenog stručnjaka.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu