UsII-395/20 od 3. prosinca 2020.

KLASA: 20/719

UsII-395/20 od 3. prosinca 2020.

Tehnička i stručna sposobnost - Izmjena referenci – Izmjena ponude -  Razjašnjenje/upotpunjavanje – Članak 293. ZJN 2016

Dostavljanjem novog popisa izvršenih usluga u konkretnom slučaju nije došlo do pregovaranja i povrede zakona na štetu tužitelja. Štoviše, naručitelj je bio obvezan pozvati zainteresiranu osobu na otklanjanje nedostataka dostavljene dokumentacije na koje je tuženik ukazao ranijim rješenjem. Navedena obaveza naručitelja proizlazi iz odredbe članka 293. stavka 3. ZJN 2016.

Prema ocjeni Sud nisu postojali nikakvi razlozi za ne postupanje sukladno odredbi članka 293. stavka 1. ZJN 2016, iz razloga što se nedostatak dokumentacije zainteresirane osobe odnosio na dokumentaciju kojom je ponuditelj dokazivao tehničku i stručnu sposobnost.
Dostavljeni popis usluga odnosi se na izvršene usluge u razdoblju kako je propisano dokumentacijom, čime je zainteresirana osoba neprijeporno dokazala isounjavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti.



Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu