UsII-32/23 od 26. travnja 2023.

KLASA: 22/677
UsII-32/23 od 26. travnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Tehnički i ključni stručnjaci- Jedan stručnjak na više pozicija- Nejasna dokumentacija- Upotpunjavanje- Uvođenje novih stručnjaka- Članak 280., 290. i 293. ZJN 2016
 
Tuženik se pravilno poziva na točku 4.3. DON- a kojom je naručitelj propisao kojim i kolikim brojem stručnjaka ponuditelj treba raspolagati. Iz točke 4.3.1 nedvojbeno proizlazi da ponuditelj, kako bi ponuda bila ocijenjena valjanom, treba imati na raspolaganju za svaku grupu predmeta nabave 2 ključna stručnjaka te onoliko tehničkih stručnjaka koliko je odredio za pojedinu grupu predmeta nabave, (9 tehničkih stručnjaka), što je propisano točkom 4.3.2 DON-a. Da se radi o različitim ulogama i različitim razinama odgovornosti stručnjaka proizlazi i iz uvjeta koje pojedini od njih moraju ispunjavati te iz opisa njihove funkcije koju imaju prilikom obavljanja usluge (katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere).
 
Sud u cijelosti prihvaća stajalište tuženika da u konkretnoj situaciji nije bilo mjesta primjeni odredbe članka 293. stavak 1. ZJN-a jer bi ovo dovelo do izmjene inicijalne ponude tužitelja, a ne do ispravka neke omaške ili dopune dokumenata ili informacije koji nedostaju. Da bi izmjena podataka iz inicijalne ponude bila dopuštena, nužno je da je riječ o nepotpunim ili pogrešnim podacima (ili podacima koji se takvima čine) ili o situaciji u kojoj određeni dokumenti nedostaju, a u konkretnom slučaju, tužitelj je htio nominirati upravo nominirane stručnjake. Ovakvo pravno stajalište izraženo je i u presudi Visokog upravnog suda RH poslovni broj: UsII-499/19-13 od 20. studenog 2019. Stoga, nije povrijeđena ni odredba članka 293. stavak 3. ZJN-a o obvezi obrazlaganja razloga zašto nije primijenjena mogućnost iz članka 293. stavak 1. ZJN-a.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu