UsII-45/21 od 4. ožujka 2021.

KLASA: 20/885

UsII-45/21 od 4. ožujka 2021.
 
Ponovljeni postupak pregleda i ocjene  - Tehnička i stručna sposobnost – Izvještaji o tipskim ispitivanjima – Dopuna ažuriranih popratnih dokumenata  -  Pregovaranje  - Izmjena ponude  - Članak 263., 268., 280. ZJN 2016
 
Prema utvrđenju tuženika iz ranijeg (pravomoćnog) rješenja od 20. siječnja 2020., koje je prihvatio ovaj Sud u upravnom sporu u kojemu je ispitivana zakonitost navedenog rješenja tuženika, izvještaji o tipskim ispitivanjima koje je u prethodnom postupku, kao ažurirane popratne dokumente, dostavio odabrani ponuditelj na temelju zahtjeva naručitelja od 16. rujna 2019., bili su opterećeni određenim nejasnoćama odnosno manjkavostima (jer nisu sadržavali određene podatke). S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da je rješenjem od 20. siječnja 2020. tuženik vratio predmet naručitelju na ponovno postupanje (a u kojem postupku se naručitelj dužan pridržavati pravnih shvaćanja i primjedbi tuženika), valja zaključiti da je u ponovljenom postupku bilo dopušteno tê nejasnoće odnosno manjkavosti otkloniti primjenom mjerodavnih instituta uređenih ZJN-om.
S obzirom na nedostatke odnosno manjkavosti ažuriranih popratnih dokumenata koje je odabrani ponuditelj dostavio u postupku koji je prethodio donošenju prve odluke o odabiru, odnosno rješenja tuženika od 20. siječnja 2020., naručitelj nije postupio nezakonito pozvavši odabranog ponuditelja (dopisom od 24. travnja 2020.) da pojasni odnosno upotpuni podatke iz ranije dostavljene dokumentacije u dijelu koji je, prema utvrđenju tuženika i ovoga Suda iz ranijeg postupka, bio opterećen nedostacima koji su takve prirode da ih je moguće odnosno dopušteno otkloniti u tom stadiju postupka. U postupku koji je prethodio ovom upravnom sporu tuženik je pravilno utvrdio činjenicu da je odabrani ponuditelj postupio u skladu s pozivom naručitelja te dokazima dostavljenim u ponovljenom postupku razjasnio ranije nejasnoće odnosno otklonio manjkavosti u predanim ispitnim izvještajima. Razloge na kojima je tuženik utemeljio svoju ocjenu Sud u cijelosti prihvaća. Važno je naglasiti da u postupku nakon prethodnog rješenja tuženika odabrani ponuditelj nije izmijenio ponuđeni predmet nabave niti je po prvi put dostavio ispitne izvještaje iz čega slijedi zaključak da naručitelj i odabrani ponuditelj nisu pregovarali u vezi s ponuđenim predmetom nabave niti je odabrani ponuditelj izmijenio svoju, inicijalno predanu, ponudu.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu