UsII-175/22 od 29. rujna 2022.

KLASA: 22/403

UsII-175/22 od 29. rujna 2022.

Jamstvo za ozbiljnost ponude –Nedostavljanje u roku -  Članak 293. ZJN 2016
 
Tužitelj ni ne spori da izvornik jamstva za ozbiljnost ponude nije dostavljen u roku, tj. do otvaranja ponuda, a iz tog razloga je tužiteljeva ponuda odbijena, jer je prethodno ocjenjeno da tužitelj nije dostavio ponudu koja bi udovoljila zahtjevima iz DoN-a, a riječ je o nedostatku ponude koji nije otklonjiv. Naime, pravilna je ocjena tuženika da se u smislu članka 20. stavka 8. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine" 65/17. i 75/20. dalje: Pravilnik) jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatra dokumentom koji nedostaje u smislu članka 293. ZJN/2016 i da naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da takav dokument dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda. Pravilno je tuženik odbio žalbu uz zaključak da je Naručitelj postupio zakonito i pravilno odbio ponudu tužitelja zbog navedenog razloga.
U osvrtu na navod tužitelja o legitimnom očekivanju, Sud ističe da je svakako odgovornost i preuzimanje rizika za pravodobnu dostavu ponude i njezinih sastavnih dijelova na tužitelju, a niti je riječ o okolnostima koje tužitelj nije mogao predvidjeti i otkloniti, zbog čega nije riječ o nezakonitom postupanju tijela koje bi bilo od utjecaja na drukčiji ishod postupka javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu