UsII-175/22 od 29. rujna 2022.

KLASA: 22/403

UsII-175/22 od 29. rujna 2022.

Rok za dostavu pojašnjenja APD – Instruktivan u odnosu na naručitelja – Nejednak tretman – Članak 263. ZJN 2016
 
Prema stajalištu izraženom u upravnosudskoj praksi, rok za dostavu pojašnjenja APD je instruktivan u odnosu na naručitelja, odn. naručitelj ga je ovlašten produžiti, zbog čega je u konkretnom slučaju bez utjecaja na zakonitost postupanja naručitelja okolnost da je prihvatio dokumente koje je odabrani ponuditelj dostavio izvan ostavljenog roka. Takvo postupanje naručitelja je u skladu s načelom ekonomičnosti, a pobliže je obrazložio i razloge zbog kojih smatra da je dostavljena dokumentacija u sadržajnom smislu sukladna zahtjevima iz DoN-a.
Iz spisa predmeta kao i obrazloženja tuženikovog rješenja proizlazi da su nedostatci u ponudama tužitelja i odabrane zajednice ponuditelja različite naravi, tj. ponuda tužitelja ima neotklonjiv nedostatak, a u svezi ponude odabrane Zajednice ponuditelja radi se o dokumentima kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost, a čije upotpunjavanje je naručitelj ovlašten tražiti. Stoga niti prigovor tužitelja da je diskriminiran u odnosu na odabranog ponuditelja nije osnovan, tj. zbog navedenih razloga ovaj Sud u postupanju Naručitelja ne nalazi elemente različitog tretmana ponuditelja, tj. da bi pojedine radnje u postupanju tuženika dovele do povoljnije pozicije odabranog ponuditelja u odnosu na tužitelja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu