UsII-396/20 od 10. prosinca 2020.

KLASA: 20/615

UsII-396/20 od 10. prosinca 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Pojašnjenje  - Izmjena referenci- Članak 293. ZJN 2016

Prema ocjeni ovog Suda, protivno shvaćanju naručitelja i tuženika dostavljanjem novog ESPD obrasca i novog popisa izvršenih usluga/ugovora u konkretnom slučaju nije došlo do pregovaranja u smislu članka 293. stavak 2. ZJN-i niti povrede odredbi Zakona o javnoj nabavi. Naime, naručitelj je bio obvezan pozvati tužitelja na otklanjanje nedostataka pojašnjenje koja obveza naručitelja proizlazi iz odredbe članka 293. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi koja propisuje obvezu javnog naručitelja da u zapisniku o pregledu i ocjeni obrazloži na razloge ukoliko u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnosti iz stavka 1. tog članka Zakona.
U konkretnom slučaju ovaj Sud ocjenjuje da nisu postojali nikakvi razlozi za ne postupanje u skladu s odredbom članka 293. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, iz razloga što se eventualni nedostatak već dostavljene dokumentacije tužitelja odnosio dokumentaciju kojom je tužitelj dokazivao tehničku i stručnu sposobnost. Stoga ovaj Sud ne prihvaća niti pozivanje tuženika na stajalište ovog Suda izraženo u presudi broj: UsII-200/20 od 16. srpnja 2020. godine s obzirom da se ne radi o istoj odnosno sličnoj činjeničnoj niti pravnoj situaciji.
Pritom je prema ocjeni ovog Suda od važnosti činjenica da se novo dostavljeni popis ugovora odnosi na izvršene usluge prije isteka roka za dostavu ponuda. Nadalje, treba reći da je u konkretnom slučaju u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj tražio pojašnjenje koje se odnosilo na tehničku i stručnu sposobnost kao jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta, pa dostavljanjem od strane tužitelja novog popisa izvršenih usluga/ugovora izvršenih prije isteka roka za dostavu ponude nije došlo do pregovaranja u vezi s kriterijima za odabir ponude.
 

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu