UsII-166/22 od 18. kolovoza 2022.

KLASA: 22/317

UsII-166/22 od 18. kolovoza 2022.

Kriterij za odabir ponude – Neprimjena članka 293. ZJN 2016

Kriterij za odabir je ENP koja se za grupu 5 određuje na temelju: (K1) Cijena ponude 80 bodova, (K2) Rok isporuke robe 10 bodova i (K3) Mogućnost dodavanja svih reagensa u toku rada bez potrebe za zaustavljanjem procesa rada (pauziranje, maskiranje i sl.) 10 bodova. Iz DON proizlazi da je za kriterij (K3) „Mogućnost dodavanja svih reagensa u toku rada bez potrebe za zaustavljanjem procesa rada (pauziranje, maskiranje i sl.)“ propisano da ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu o mogućnosti dodavanja svih reagensa u toku rada (Prilog 3c). Ukoliko izjava nije dostavljena u roku za dostavu ponuda ili ne sadrži navod o mogućnosti dodavanja svih reagensa u toku rada, ponudi će biti dodijeljeno 0 bodova.“ U obrascuPrilogu 3c ponuditelji su trebali sa DA/NE navesti imaju li ponuđeni analizatori traženu funkcionalnost kao i broj stranice u katalogu/prospektu.
Za predmetnu grupu 5 zaprimljene su tri ponude, a naručitelj je valjanima ocijenio dvije ponude i Odlukom o odabiru odabrao ponudu Beckman Coulter d. o. o. iz Zagreba. Neodabrani ponuditelj Phoenix Farmacija d. o. o. iz Zagreba je protiv navedene odluke o odabiru izjavio žalbu, koju je DKOM  odbila kao neosnovanu. Stoga je pokrenuo sudski postupak osporavajući zakonitost dijela rješenja DKOM-a koji se odnosi na grupu 5.
U ovom predmetu je sporno je li naručitelj odabranog ponuditelja pogrešno bodovao kako to smatra tužitelj, odnosno je li odabrani ponuditelj zadovoljio kriterij (K3) Mogućnost dodavanja svih reagensa u toku rada bez potrebe za zaustavljanjem procesa rada (pauziranje, maskiranje i sl.) po kojem je ostvario maksimalnih 10 bodova.
DKOM je, po ocjeni ovog suda, u žalbenom postupku pravilno ocijenila da je odabrani ponuditelj u ispunio kriterij (K3) i dostavio popunjeni obrazac Prilog 3c iz kojeg proizlazi da analizatori iz njegove ponude imaju funkcionalnost traženu tim kriterijem. Pravilno je ocijenio da se odabrani ponuditelj u skladu s odredbom čl.280. st. 4. ZJN 2016 pri izradi ponude pridržavao zahtjeva i uvjeta iz DON. Suprotno navodima tužbe, nije bilo mjesta primjeni odredbe članka 293. stavka 1. ZJN 2016 koji se primjenjuje kada naručitelj ocijeni da je dokumentacija koju je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuna ili pogrešna ili se takvom čini, ili ako nedostaju određeni dokumenti, što u predmetnom postupku nije slučaj. Što se tiče tužiteljevog prijedloga da se po potrebi provede vještačenje po vještaku odgovarajuće struke, valja navesti da takve potrebe nema jer je jasno i transparentno obrazloženo i ocijenjeno da ponuda odabranog ponuditelja u odnosu na spornu grupu 5 zadovoljava uvjete propisane dokumentacijom o nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Ponudu