UsII-253/21 od 3. rujna 2021.

KLASA: 21/395

UsII-253/21 od 3. rujna 2021.
 
Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda – Načelo jednakog tretmana – Pojašnjenje ponude – Članak 290., 293., 4. ZJN 2016
 
U ponovnom postupku naručitelj je od odabranog ponuditelja (tužitelja) zatražio pojašnjenje ponude te je tužitelj postupajući po zahtjevu naručitelja dostavio pojašnjenje, tehničku dokumentaciju i izjavu ovlaštenog distributera kojom potvrđuje da udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije. U odnosu na prvozainteresiranu osobu naručitelj nije primjenio institut iz članka 293. ZJN 2016 uz obrazloženje da bi to dovelo do pregovaranja u vezi s predmetom nabave, iako je u ranijem postupku tu ponudu ocijenio valjanom i drugorangiranom.
Pravilno navodi tuženik u obrazloženju rješenja da naručitelj nije vezan svojom ocjenom valjanosti ponude iz prvog postupka pregleda i ocjene ponuda, međutim naručitelj nije ponude prvozainteresirane osobe i tužitelja  tretirao na jednak način iako se radi o usporedivim situacijama čime je došlo do povrede načela jednakog tretmana jer utvrđena nezakonitost pregleda i ocjene ponude koja se ogleda u povredi načela jednakog tretmana samu odluku čini nezakonitom.
Pri tome tuženik osporenim rješenjem nije utvrdio da je naručitelj bio dužan primijeniti odredbu članka 293. ZJN 2016 te je u odnosu na ponudu prvozainteresirane osobe ocijenio da je naručitelj zakonito odbio tu ponudu jer sadrži neotklonjiv nedostatak.
Nadalje, naručitelj nije u ponovnom postupku dokazao na temelju kojih činjenica i okolnosti je tužiteljevu ponudu ocijenio valjanom budući da iz priloženih dokaza proizlazi da ponuđeni uređaj ima 2,3 incha glavni LCD i 5 inchi samo – označavajući LCD. Naime, iz opisa i tehničke specifikacije proizlazi da je naručitelj propisao da IP uređaj – TIP 6 mora imati zaslon koji je minimalne veličine 3,6 incha. Kako ponuđeni uređaj s obzirom na veličinu glavnog zaslona odnosno s obzirom na prikaz osnovnih funkcija telefona nema veličinu propisanu dokumentacijom, to je tuženik pravilno ocijenio da naručitelj nije postupio sukladno članku 290. stavak 1. ZJN 2016.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu