UsII-436/20 od 15. siječnja 2021.

KLASA: 20/750

UsII-436/20 od 15. siječnja 2021.
 
Bankarska garancija – Rok valjanosti – Upotpunjavanje  - Članak 293. ZJN 2016

Tuženik je osnovano zaključio da se u konkretnom slučaju ne radi o dostavljanju nove bankarske garancije, nego o ispravljanju podataka o roku valjanosti navedenom u postojećoj, u ponudi priloženoj, bankarskoj garanciji, zbog čega nije ostvarena zapreka propisana odredbom članka 20. stavka 8. Pravilnika, koja bi onemogućavala primjenu članka 293. stavka 1. ZJN-a na način kako je to učinio naručitelj u provedenom postupku.
Naime, i po ocjeni ovoga Suda, iz odredbe članka 20. stavka 8. Pravilnika jasno proizlazi da naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da tijekom pregleda i ocjene ponuda dostavi ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude, što ovdje nije slučaj, jer je odabrani ponuditelj dostavio već u ponudi jamstvo, koje je, međutim, sadržavalo nedostatak u odnosu na rok valjanosti, zbog čega je naručitelj imao osnove tražiti ga da dostavljeno jamstvo dopuni/razjasni/upotpuni, kako je to učinio dopisom (pozivom) od 31. kolovoza 2020., a po kojem je odabrani ponuditelj postupio i otklonio navedenu nepravilnost na način da je, dostavom dodatka garanciji od 2. rujna 2020., ispravio/dopunio podatak o roku valjanosti navedenom u postojećoj bankarskoj garanciji.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu