UsII-46/20 od 5. ožujka 2020.

KLASA: 19/982

UsII-46/20 od 5. ožujka 2020.

Specifično iskustvo stručnjaka – Isti ili slični poslovi – Članci 290. i 293. ZJN 2016
 
Prema ocjeni Suda, iz dokumentacije o nabavi jasno proizlazi da voditelj tima mora imati iskustvo na istim ili sličnim poslovima opisanim predmetom nabave, dakle na obavljanju poslova čišćenja zdravstvenih ustanova, što dokazuje životopisom, a kojem uvjetu je odabrani ponuditelj udovoljio. Tužitelj je pak dostavio životopis nominiranog voditelja tima u kojem nisu obuhvaćeni poslovi isti ili slični predmetu nabave, već se isti odnose na iskustvo u vođenju projektiranja, instalacije, puštanja u rad i edukacije korisnika itd., a što tužitelj tužbenim navodima niti ne osporava.
S tim u svezi pravilno je tuženik ocijenio da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta primjeni članka 293. ZJN 2016, jer iz dostavljene ponude tužitelja jasno proizlazi da imenovani voditelj tima nema iskustva na poslovima istim ili sličnim predmetu nabave.
Slijedom izloženog, osnovan je zaključak tuženika da je u konkretnom slučaju specifično iskustvo stručnjaka jedan od kriterija za odabir ponude, radi čega, i prema ocjeni Suda, naručitelj nije povrijedio zakon na štetu tužitelja time što nije primjenio odredbu članka 293. ZJN 2016, a na koju okolnost se, suprotno tužbenim prigovorima, tuženik očitovao u osporenom rješenju.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu