UsII-216/22 od 18. siječnja 2023.

KLASA: 22/659
UsII-216/22 od 18. siječnja 2023.
Postupak javne nabave male vrijednosti- Ažurirani popratni dokumenti- Članak 263. ZJN 2016
 
Nadalje, u odnosu na prigovor tužitelja da naručitelj nije sukladno čl. 275. ZJN- a provjerio ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost izabrani ponuditelj oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje, tuženik osnovano ističe da, s obzirom da se radi o postupku javne nabave male vrijednosti, pri čemu je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda (članak 263. stavak 1. ZJN) dana je mogućnost naručitelju hoće li zatražiti dostavu popratnih dokumenata te naručitelj ovo nije u obvezi učiniti, sve imajući pri tome na umu da je izabrani ponuditelj dostavio ispunjeni ESPD obrazac. Stoga i ovaj Sud istaknuti prigovor tužitelja ocjenjuje neosnovanim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu