Ostalo
 
Ocjena žalbenog navoda nije od utjecaja na zakonitost odluke- Načelo ekonomičnosti žalbenog postupka- Članak 399. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Postupanje po pravnom shvaćanju i primjedbama DKOM-a- Članak 404. i 425. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena- Postupanje po pravnom shvaćanju i primjedbama DKOM-a- Voditelj projekta gradnje- Opis poslova prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje- Iskustvo prije stupanja na snagu ZPDPUG- Provjera referenci- Članak 290. i 425. ZJN 2016
Ponude koje nisu rezultat tržišnog natjecanja- Povezani subjekti- Slične ponude-Namjerni gubitnik- Nepravilna ponuda- Članak 3. i 295. ZJN 2016
Javni poziv na dostavu ponuda za uspostavu poslovne suradnje i postupak uspostavljanja poslovne suradnje - Koncesija - Zakon o zračnim lukama - Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga - Pravna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - Čl. 9b. Zakona o zračnim lukama
Ostale potrebne izjave i potvrde – Potvrde međunarodnih Tier 1 pružatelja internet usluga – Istinitost dostavljenih podataka- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Teret dokazivanja- Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
Uredna dostava zaključka- Dostava putem EOJN- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi- Članak 405. ZJN 2016
Postupak javnog otvaranja ponuda- Nedostupnost EOJN- Interni protokol- Produljenje roka za dostavu ponuda- Članak 239. i 240. ZJN 2016
Tehničke specifikacije - Katalozi - Različiti podaci na internetskim stranicama- Dokazna snaga- Članak 291. ZJN 2016
Projektni natječaj- Projektni natječaj vs. odluka o odabiru- Pravilnik o natječajima u području arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza- Nova odluka o odabiru- Ispravak odluke- Sukob interesa- Prethodno sudjelovanje natjecatelja- Članak 305. i 199. ZJN 2016
Tehničke specifikacije- Pogodovanje- Teret dokaza- Izjava proizvođača vs. Katalog- Članak 205., 206. i 403. ZJN 2016

Podjela predmeta na grupe- Sektorski naručitelj- Teritorijalni kriterij- Pogodovanje- Pristup malih i srednjih poduzetnika- Članak 370. ZJN 2016

Tipna odobrenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo koja se više ne izdaju- (Ne)jasna dokumentacija- Članak 200. ZJN 2016
Iskustvo stručnjaka – Članak 403. ZJN 2016
Tehnička i stručna sposobnost – Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Pravila dokazivanja - Članak 268. stavak 1. točka 4. i članak 403. ZJN 2016
Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Isti žalitelj- Činjenično stanje nepromijenjeno- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Kontradiktornost postupka- EOJN- Nedostavljanje žalbe odabranom ponuditelju na očitovanje- Notifikacije- Članak 405. i 426. ZJN 2016
Ostale potrebne izjave i potvrde – Potvrde međunarodnih Tier 1 pružatelja internet usluga – Istinitost potvrde- Članak 403. ZJN 2016
Troškovnik – Popunjavanje jedinične cijene – Tehnička nemogućnost upisivanja 0,00 – U alatnoj traci nema upisa
Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe- Tehničke specifikacije- Pogodovanje- Tržišno natjecanje- Postupanje po pravnom shvaćanju DKOM-a- Članak 203., 204., 205., 206. i 425. ZJN 2016
Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetnom prethodne žalbe- Tužitelj nije imao pravni interes osporavati ranije rješenje jer je uspio sa žalbom- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Teret dokaza- Novi dokazi uz tužbu- Beneficium novorum- Članak 403. ZJN 2016
Produljenje roka za dostavu ponuda- Pravodobno postavljen zahtjev- Značajne izmjene- Članak 240. stavak 1. točka 1. i 2. - Članak 241. ZJN 2016
Prava stranaka žalbenog postupka- Kontradiktornost- Članak 426. ZJN 2016
Sukob interesa- Članak 76. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

Izjava o produženju roka valjanosti ponude- Ovlast za potpisivanje- Punomoć- Članak 280. i 216. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Ostali uvjeti – MPSA model kupnje Microsoft licenci – Tržišno natjecanje- Članak 4. te Članci 205.-211. ZJN 2016
Izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika – Članak 200. ZJN 2016
Norme – Članak 270. ZJN 2016
Nejasna dokumentacija o nabavi – članak 200. ZJN 2016
Žalba na DON - Izreka Rješenja DKOM-a – Članak 98. st. 3. ZUP-a
Sklapanje ugovora bez provođenja postupka javne nabave – Ugovor o javnoj usluzi  – Uredba (EZ) br. 1370/2007 – članak 411. ZJN 2016
Rok za donošenje odluke DKOM-a  – članak 432 stavak 2. ZJN 2016
Pravila dokazivanja – Teret dokaza na žalitelju – članak 403. stavak 2. ZJN 2016
Podjela predmeta nabave na grupe – Diskrecijsko pravo naručitelja – Mogućnost pristupa malih i srednjih GS – članak 203. i 204. ZJN 2016
Opis predmeta nabave – Članak 4., 200., 205. ZJN 2016
Žalba na DON – Članak 200. ZJN 2016
Prijedlog za određivanje privremene mjere – Članak 424. ZJN 2016
 
Rok za podnošenje zahtjeva za pojašnjenjem DON – Članak 29. st. 3. Zakona o koncesijama
Opis predmeta nabave – Prijevoz učenika osnovnih škola – Javni/posebni linijski prijevoz linijski -  Članak 205. ZJN 2016

Ugovor o obavljanju komunalnog prijevoza na području Zg županije ili dozvola za obavljanje županijskog ili međužupanijskog prijevoza putnika - Tržišno natjecanje – Članak 4. ZJN 2016

Predmet prethodnog savjetovanja – Članak 198. stavak 3. ZJN 2016 
Odluka o poništenju postupka – Opravdani razlog - Smanjena osigurana sredstva - Članak 298. ZJN 2016 
Rok za donošenje odluke o poništenju nije prekluzivan – teče od kad je naručitelj saznao za razloge poništenja – Članak 303. ZJN 2016
Prijedlog ugovora – Aktivacija jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Članak 214. , 215. ZJN 2016
Prijedlog ugovora – Rok za izvršenje ugovora  - Raskid od strane izvršitelja – Viša sila – Članak 200. ZJN 2016
Zakonitost dokumentacije o nabavi – Osnova za pokretanje postupka javne nabave
​Dokumentacija o nabavi – Pogodovanje – Dokazi na stranom jeziku – Članak 205.,403. ZJN 2016
Načelo kontradiktornosti žalbenog postupka
Obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka – (Značajna) Izmjena dokumentacije – Produljenje roka za dostavu ponuda – Članak 240. ZJN 2016
Postupanje sukladno pravnim shvaćanjima i primjedbama Državne komisije- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda - Tehnička i stručna sposobnost - Reference - Isto ili slično - Zakon o vodama - Razjašnjenje činjeničnog stanja - Upotpunjavanje - Članak 425., 301., 263., 264. i 293. ZJN 2016
Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016
Tehničke specifikacije- Pogodovanje- Članak 206. ZJN 2016
Tehničke specifikacije - Pogodovanje – Izjava ovlaštenog zastupnika proizvođača – Pravila dokazivanja  - Članak 205., 206., 403. ZJN 2016
Predmet nabave – Idejno rješenje – Autorsko djelo – Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima -  Pregovarački postupak bez prethodne objave (zaštita isključivih prava) – Procijenjena vrijednost nabave – Članak 131., 16., 17. ZJN 2016
Opis predmeta nabave – Naknada za pružanje pravnih usluga – Odvjetnička tarifa – Članak 200., 205. ZJN 2016
Odluka DKOM-a - Sastav vijeća
Skriveni troškovi  - Produljenje roka valjanosti ponude – Sadržaj odluke o odabiru – Članak 216., 290., 302. ZJN 2016
Prethodni postupak – Prethodno savjetovanje – Sadržaj dokumentacije – Uredba o pomorskoj kabotaži – Izračun razumne dobiti i kamatne stope
Tehničke specifikacije – Pogodovanje – Tržišno natjecanje – Analiza tržišta  - Članak 198., 205., 206. ZJN 2016
Tehničke specifikacije – Pogodovanje – Članak 205., 209., 210. ZJN 2016
Žalba na dokumentaciju – Naručitelj nije zaustavio postupak – (Ne)mogućnost otvaranja ponuda -  Poništenje postupka – Članak 419., 422., 282. ZJN 2016 
Odluka o odabiru  - Ispravak/izmjena odluke o odabiru – Članak 305. ZJN 2016
Rok za žalbu – Značajna izmjena dokumentacije – Program državnih potpora – Članak 406., 240. ZJN 2016
Zakonitost dokumentacije – Članak 200. stavak 1. i 2. ZJN 2016
 
Pregled i ocjena ponuda- Pojašnjenje ponude- Zemljovid utvrđenog eksploatacijskog polja- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti- Članak 34. Zakona o koncesijama
Nadležnost DKOM-a – Pregled i ocjena ponuda- Članak 398. i 399. ZJN 2016
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Ne bis in idem- Odlučivanje o žalbenim navodima koji su mogli biti predmet prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016
Opis predmeta nabave – Članak 205. ZJN 2016
Prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje - Sadržaj dokumentacije o nabavi – Uredba o pomorskoj kabotaži – Ureba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanja ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu - Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže
Tehničke specifikacije- Vjerodostojnost izjave proizvođača- Načelo kontradiktornosti- Članak 426. ZJN 2016
Predmet nabave – Grupe - Tehničke specifikacije brojila – Ograničenje tržišnog natjecanja – Članak 205., 4. ZJN 2016
Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016
Pregovarački postupak bez prethodne objave – Pretpostavke – Članak 131. stavak 1. točka 3. ZJN 2016
 
Norme osiguranja kvalitete – HR EN 14508 – Članak 270. ZJN 2016
Koncesija – Rok na koji se daje koncesija – Članak 166. Zakona o rudarstvu
Okvirni sporazum – Predmet nabave – Načela
Opis predmeta nabave  - Članak 200., 205. ZJN 2016
Rok početka i završetka izvršenja usluge nadzora – Način obračuna cijene usluge – Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja - Članak 200., 316. ZJN 2016
Opis predmeta nabave  - Visina osigurnine – Članak 949. ZOO-a – Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora - Ugovorna kazna – Članak 350. ZOO-a
 
Sukobljeni interesi – Članak 259. stavak 2. ZJN 2016
Predmet nabave – Grupe – Pogodovanje – Članak 203., 204., 205., 206. ZJN 2016
Rok početka i završetka izvršenja radova – Obračun i dospijeće plaćanja – Rok izvršenja usluga
Rokovi početka i završetka predmeta nabave – Način obračuna cijene usluge – Članak 200. ZJN 2016
Gospodarski subjekt – Sudjelovanje instituta u postupcima javne nabave – Članak 3. ZJN 2016
Privremena mjera- Pravodobnost- Članak 424. ZJN 2016
Dokumentacija o nabavi – Objašnjenje/izmjene dokumentacije o nabavi – Pročišćeni tekst dokumentacije – Kontradiktorne odredbe – Članak 290. ZJN 2016.
Dokumentacija o nabavi – Tipovi transformatora – Tipska ispitivanja
Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave - Članak 310. ZJN 2016
Okvirni sporazum ( koji ne obvezuje na izvršenje) - Novi postupak za isti predmet nabave
Uvid u spis – Kopiranje ponuda i dostava istih elektroničkom poštom – Članak 310. ZJN 2016
Objašnjenje dokumentacije o nabavi – Informacija o načinu uvida u projektnu dokumentaciju nužnu za izradu ponude – Članak 200. stavak 5. ZJN 2016
Zakonitost dokumentacije o nabavi - Članak 200. ZJN 2016

 
Usmena rasprava - Članak 427. ZJN 2016

 
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje - Razlozi za primjenu - Članak 131. stavak 1. točka 2.b) i točka 3. - Članak 324. stavak 3. ZJN 2016
 
Izrada idejnog rješenja – Neuobičajeni rizik – Članak 200. stavak 2. ZJN 2016
Provjera usklađenosti ponuda u fazi izvršenja ugovora
 
Podjela predmeta nabave na grupe - članak 370. ZJN 2016
Izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti – Članak 213. stavak 3. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Ispitna izvješća – Članak 213. ZJN 2016
 
Izmjena ugovora o javnoj nabavi - Pravno sljedništvo - Članak 318. ZJN 2016
 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi- Rok ispunjenja novčane obveze- Obraloženje- Članak 403. stavak 3. ZJN 2016
 
Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Dokazivanje jednakovrijednosti - Ispitna izvješća - Članak 213.

Dokaz o postojanju trajnosti zapisa, tiska i kopiranja na papiru- Norma- Dokazivanje jednakovrijednosti

 
Okvirni sporazum - Mini nadmetanje - Način dodjele ugovora o javnoj nabavi
 
Istraživanje tržiša - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Postupak javne nabave male vrijednosti
 

Ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda - Pravno shvaćanje Državne komisije - Neotklonjivi neostaci u ponudi - Izmjena ponude - Pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave

Opis predmeta nabave - Tehničke specifikacije - Pogodovanje određenom gospodarskom subjektu - Vještačenje - Teret dokazivanja
Tehničke specifikacije - Potvrda proizvođača -Teret dokazivanja
 
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - Sposobnost za izvršenje ugovora -Trenutak dokazivanja - Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima