UsII-159/21 od 20. svibnja 2021.

KLASA: 21/237

UsII-159/21 od 20. svibnja 2021.

Žalba na dokumentaciju – Naručitelj nije zaustavio postupak – (Ne)mogućnost otvaranja ponuda -  Poništenje postupka – Članak 419., 422., 282. ZJN 2016 
 
Obzirom na utvrđeno činjenično stanje i relevantne materijalnopravne propise tuženik povodom žalbe tužitelja nije mogao usvojiti žalbeni zahtjev tužitelja kojim predlaže otvaranje ponuda i donošenje odluke o odabiru, već je svojom odlukom mogao naložiti naručitelju da donese odluku kojom poništava postupak predmetne javne nabave. Time što je tuženik osporenim rješenjem sam poništio ovaj postupak, nije povrijedio zakon na štetu tužitelja.
Budući da je rok za otvaranje ponuda naručitelju istekao 4. ožujka 2021., a da u svezi sa žalbom podnesenom na dokumentaciju o nabavi naručitelj nije zaustavio postupak javne nabave, tuženik je zaključio da pristigle ponude više nije moguće otvoriti ni sastaviti zapisnik o javnom otvaranju ponuda te je povodom žalbe tužitelja donio rješenje kojim poništava otvoreni postupak javne nabave, broj objave: 2021/S OF2-003667.

Kraj činjenice da je naručitelj propustio zaustaviti postupak javne nabave povodom žalbe koju je tužitelj izjavio protiv dokumentacije o nabavi te da je istekao rok za otvaranje ponuda, imajući u vidu naprijed navedene odredbe Zakona o javnoj nabavi, ovaj Sud ocjenjuje pravilnim i zakonitim stajalište tužitelja prema kojem više nema mogućnosti nastavljanja ovog postupka i otvaranja pristiglih ponuda. Naime, rok za otvaranje ponuda u konkretnom je slučaju istekao tijekom žalbenog postupka koji je tužitelj pokrenuo protiv dokumentacije o nabavi, a kako naručitelj nije zaustavio postupak javne nabave, to nakon isteka ovog roka nije moguće njegovo produžavanje.

U predmetnom postupku javne nabave ponuditelji su ponude dostavljali elektroničkim sredstvima komunikacije pa je podnošenjem žalbe na dokumentaciju o nabavi EOJN RH trajno onemogućio pristup ponudama, kako je to i propisano odredbom članka 419. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi. Zbog navedenog, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda EOJN RH nije mogao automatski otvoriti ponude kako to propisuje odredba članka 282. stavka 10. Zakona o javnoj nabavi. Stoga, iako su razlozi za poništavanje otvorenog postupka javne nabave isključivo na strani naručitelja koji je propustio postupiti u skladu sa zakonom propisanom obvezom i zaustaviti postupak javne nabave te eventualno zaprimljene ponude do podnošenja žalbe na dokumentaciju o nabavi neotvorene vratiti gospodarskim subjektima, kako to propisuje odredba članka 419. Zakona o javnoj nabavi, nema na zakonu utemeljene osnove za nastavak predmetnog postupka javne nabave.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu