UsII-191/22 od 17. studenog 2022.

KLASA: 22/483

UsII-191/22 od 17. studenog 2022.

Žalba na DON - Izreka Rješenja DKOM-a – Članak 98. st. 3. ZUP-a

Tužitelj je izjavio žalbu kojom je osporavao zakonitost dijela DON te predložio da tuženik u tom dijelu DON poništi. Tuženik je žalbene navode tužitelja dijelom ocijenio osnovanim te osporenim rješenjem pod točkom 1. nije naveo u kojim dijelovima je DON  zahvaćena nezakonitošću, a poništena je izrekom osporenog rješenja.
Pravno stajalište ovog Suda vezano za izreku rješenja kojom tuženik odlučuje o zakonitosti dijela dokumentacije o nabavi sadržano je u presudama ovog Suda, broj: Usll-107/19 od 7. ožujka 2019. i Usll-320/19 od 4. srpnja 2019. U obje navedene presude Sud je ocijenio nezakonitom izreku rješenja kojom je tuženik poništio dio dokumentacije o nabavi zahvaćen nezakonitošću.
Člankom 98. st. 3. ZUP-a propisano je da izreka rješenja sadržava odluku o upravnoj stvari te mora biti kratka i određena. Kad odluka sadržava rok, uvjet, namet, pridržava ukidanje ili obvezu sklapanja upravnog ugovora to treba biti sadržano u izreci. Prema odredbi stavka 4. istog članka Zakona, izreka se može podijeliti u više točaka.
Rješenje stvari koja je predmet upravnog postupka mora biti sadržano u izreci. Pri tome izreka ne sadrži ni pravne ni činjenične razloge, jer je to stvar obrazloženja te je nezakonito rješenje koje u neodređenoj izreci upućuje na obrazloženje rješenja iz kojeg bi trebalo biti vidljivo što je i kako je odlučeno u određenoj upravnoj stvari. Navedeno iz razloga što izreka stječe svojstvo pravomoćnosti i izvršnosti i mora biti podobna za izvršenje, što u konkretnom slučaju znači da izrekom treba biti jasno, točno i precizno navedeno koji dijelovi dokumentacije o nabavi su zahvaćeni nezakonitošću.
Obrazloženje kao važan dio upravnog rješenja ne može zamijeniti izreku. Obrazloženje rješenja prema odredbi članka 98. st. 5. ZUP-a sadrži kratko izlaganje zahtjeva stranaka, utvrđeno činjenično stanje, razloge koji su bili odlučni pri ocjeni pojedinih dokaza, razloge zbog kojih nije usvojen koji od zahtjeva stranaka kao i mjerodavne propise na temelju kojih je riješena upravna stvar. Obrazloženje  sadrži ocjenu relevantnih činjenica i pravnih propisa koji upućuju na zaključak u predmetnoj upravnoj stvari kakav je sadržan u izreci rješenja. Sud je utvrdio da se radi o takvoj procesnoj povredi koju s obzirom na prirodu stvari treba otkloniti sam tuženik donoseći rješenje s jasnom i preciznom izrekom.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu