UsII-204/22 od 8. prosinca 2022.

KLASA: 22/569

UsII-204/22 od 8. prosinca 2022.

Tehničke specifikacije – Ostali uvjeti – MPSA model kupnje Microsoft licenci – Tržišno natjecanje- Članak 4. te Članci 205.-211. ZJN 2016
 
Sud prihvaća ocjenu tuženika da naručitelj tehničkom specifikacijom nije obvezan osigurati sudjelovanje u nadmetanju svim gospodarskim subjektima koji stavljaju na tržište računalne programe odnosno licence za iste, već da opisom predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu te da tehničke specifikacije ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.
Naime, da su navedeni prigovori tužitelja neosnovani potvrđuju navodi kako naručitelja tako i samog tužitelja da navedeni model MPSA može ponuditi nekoliko ovlaštenih Microsoft partnera, odnosno da na tržištu ima više gospodarskih subjekata koji su ovlašteni partner Microsofta. Dakle, proizlazi da je omogućeno tržišno natjecanje gospodarskim subjektima koji mogu ponuditi navedeni model.
Iz navedenog proizlazi da su neosnovani prigovori tužitelja o ograničavanju tržišne utakmice. Naime, naručitelj je u spornim točkama DON-a naveo i zatražio model koji već posjeduje te jasno odredio predmet nabave što prema ocjeni ovoga Suda nema učinak prepreke tržišnom natjecanju, što je sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Direktive 2014/24/EU prema kojoj je zabranjeno neopravdano stavljanje prepreka tržišnom natjecanju, o čemu se ovdje ne radi.
Nadalje, ovaj Sud nalazi osnovanim zaključak tuženika istaknut u obrazloženju osporene odluke da sama činjenica što tužitelj nudi korištene licence kao i činjenica da tužitelj ne može ponuditi traženi model poslovanja odnosno navedenog modela licence, ne znači samo po sebi povredu odredbe članka 4. Zakona o javnoj nabavi pri čemu treba imati u vidu i to da naručitelj ima mogućnost i pravo odrediti predmet nabave za koji ima potrebu uz ograničenja iz odredbi citiranog Zakona. U konkretnom slučaju naručitelj je kao predmet nabave naveo nabavu Microsoft produkata za centralne servere putem MPSA modela poradi potrebe za nadopunom originalnih, novih licenci.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu