UsII-338/21 od 21. prosinca 2021.

KLASA: 21/749 

UsII-338/21 od 21. prosinca 2021.

Načelo kontradiktornosti žalbenog postupka

Tužitelj navodi da mu tuženik nikad nije dostavio odgovor na žalbu odabranog ponuditelja (članak 426. stavak 2. ZOJN).
Tuženik u odgovoru tužbu navodi, u vezi prigovora povrede načela kontradiktornosti žalbenog postupka iz članka 426. stavka 2. ZOJN za koje tužitelj smatra da je povrijeđeno jer mu nisu dostavljena očitovanja odabranog ponuditelja ističe u bitnom da su naručitelj i odabrani ponuditelj dostavili svoja očitovanja o činjenicama koje čine predmet spora i odgovarajuće dokaze na temelju čega je utvrdio i ocjenio da je prema stanju spisa i dostavljenim očitovanjima mogao nesporno utvrditi činjenično stanje pa je predmet bio spreman za rješavanje. Osim toga tuženik napominje da odabrani ponuditelj u svojim očitovanjima nije iznosio bilo kakve dodatne činjenice ni okolnosti ni dokaze koje tužitelj žalbom već nije osporio, te se u vezi toga poziva i na ovosudne presude poslovni broj:Usll-68/21, poslovni broj: Usll -447/20, poslovni broj: Usll-298/19. 
Sud ocjenjuje, prema članku 426. stavku 1. ZOJN stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze. Stavkom 2. istog članka 426. ZOJN propisano je da će Državna komisija svakoj stranci dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi. U konkretnom slučaju nije povrijeđeno načelo kontradiktornosti žalbenog postupka jer tuženik ocjenu zakonitosti naručiteljevog pregleda i ocjene ponuda donosi na temelju odredaba dokumentacije o nabavi, ponudbenoj dokumentaciji, očitovanja stranaka i dostavljenih dokaza. U konkretnom slučaju stranke žalbenog postupka, naručitelj i odabrani ponuditelj su dostavili tuženiku svoja očitovanja, te su dostavili odgovarajuće dokaze na temelju kojih je tuženik utvrdio i ocijenio da je prema stanju spisa i dobivenim očitovanjima stranaka mogao utvrditi činjenično stanje. 


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu