UsII-115/22 od 7. srpnja 2022.

KLASA: 22/190

UsII-115/22 od 7. srpnja 2022.

Opis predmeta nabave – Članak 4., 200., 205. ZJN 2016

Predmet ocjene u ovom upravnom sporu je pitanje je li  DON (opis predmet nabave) te knjiga tri DON tehnička specifikacija usluge putničkih agencija za prijevoz i hotelski smještaj u zemlji i inozemstvu protivna odredbama ZJN, čl. 4. st.1., čl. 200. st. 1. i 2. te čl. 205. st. 1. i 2.
Ovaj Sud u cijelosti ocjenjuje zakonitim zaključak tuženika o neosnovanom tužiteljevom prigovoru da bi naručitelj ovdje osporavanim dijelom DON tj. definiranje predmeta nabave (tražene usluge) prebacio u fazu izvršenja ugovora slijedom čega bi tužitelj kao ponuditelj bio onemogućen u izradi ponude odnosno formiranju cijene ponude. Prema stanju spisa predmeta proizlazi da je predmetnom DON u cijelosti postupljeno u skladu s člankom 4. stavak 1. i člankom 200. stavak 1. ZJN 2016.
Iz spisa predmeta proizlazi a isto tako i utvrđenja tuženika da je DON-i propisana obveza svakog od ponuditelja dakle svih kontaktirati baskijski kulinarski centar u sklopu podnošenja ponude koja odredba je istaknuta u objavljenoj izmjeni i pojašnjenju DON što potvrđuje stav tuženika o neosnovanom prigovoru tužitelja da će prema predmetnoj DON svaki potencijalni ponuditelj biti upoznat sa svim elementima predmeta nabave tek u fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi. Upravo iz iz navedene izmjene i pojašnjenja DON jasno proizlazi da ponuditelji imaju obvezu kontaktirati baskijski kulturni centar i to prije podnošenja ponuda, a to upravo iz razloga da bi se točno utvrdio opseg svih usluga koje čine predmet nabave, što ujedno uključuje i dogovor oko turističkog vodiča.
Svim ponuditeljima bilo je pravodobno omogućeno formiranje ponude i cijene, pri čemu i tuženik navodi da se ova odredba, u čemu se u cijelosti slaže i ovaj Sud, ne protivi niti jednoj odredbi prava javne nabave, pa niti naprijed citiranim odredbama istog Zakona. Naime, navedeni baskijski kulinarski centar je relevantna institucija s dugogodišnjim iskustvom u području gastronomije, koja priprema program obilaska, odnosno određuje pojedine lokalitete koji će biti posjećeni, te ima saznanja o turističkim vodičima ekspertima za mikro područja koja se posjećuju i to ne samo za geografsko područje regije i grada koji se posjećuje, već posjeduju specifične vještine i znanja za ostvariti proces učenja lanca vrijednosti u turizmu i ugostiteljstvu što je sve predviđeno i određeno tehničkom specifikacijom (knjiga tri). Osim toga naručitelj je i istakao u svom odgovoru na tužbu tužitelja da je ostavio mogućnost angažmana na prijedlog ali ne i obvezu gospodarskom subjektu odabir konkretno određenog turističkog vodiča. Pri tom se ističe a imajući u vidu obvezu ponuditelja sve ulaznice i kontacije i ostale troškove uračunati u svoju ponudu da je naručitelj pojašnjenje DON naveo da su ponuditelji dužni kontaktirati baskijski kulinarski centar upravo u svrhu formiranja ponude te je uz aktivnosti koje treba provesti na dan 28. travnja 2022. naveo i moguće okvirne troškove tih aktivnosti koje treba uključiti u ponudu sve u svrhu potencijalnim ponuditeljima omogućiti lakše formiranje ponude.
S obzirom na sve naprijed navedeno i utvrđeno te na temelju razmatranja sadržaja osporavane DON odnosno upisa predmeta ponude i kriterija kojima prigovara tužitelj ovaj Sud nalazi da je osporeno rješenje tuženika zakonito u opsegu razloga na koje tužitelj upire u tužbi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu