UsII-19/23 od 9. ožujka 2023.

KLASA: 22/820
UsII-19/23 od 9. ožujka 2023.
Troškovnik – Popunjavanje jedinične cijene – Tehnička nemogućnost upisivanja 0,00 – U alatnoj traci nema upisa
 
Prema točki 1. DON-a "...propust ponuditelja da izradi ponudu koja u svemu odgovara postavljenim uvjetima i sukladno traženom sadržaju kao i propust da ponudu dostavi u naznačenom roku su razlozi za odbijanje ponuditeljeve ponude od strane naručitelja." Odredbom točke 2.2. DON-a propisano je da je ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke troškovnika, a točka 2.6. DON-a propisuje "ako određene radove, uslugu, naknadu ili trošak gospodarski subjekt neće naplaćivati ili je uračunata u cijenu neke druge stavke troškovnika, ponuditelj je obvezan upisati iznos 0,00".
U provedenom postupku neprijeporno je utvrđeno da ponuda odabranog ponuditelja ne sadrži stavku troškovnika VII. točka 1.4. pozivni mikrofon, da za ovu stavku odabrani ponuditelj potražuje 0,00 kn te da dokumentacija o nabavi odnosno troškovnik sadrži tehničku pogrešku zbog koje nije moguće unijeti upis 0,00 jer se nakon unosa broja 0 i prelaska u drugu ćeliju ponudbenog troškovnika prethodno upisana znamenka 0 automatski briše, što je naručitelj uočio tek u žalbenom postupku.
U presudi poslovni br. UsII-42/21 od 18. veljače 2021., ovaj Sud je utvrdio da je u predmetnom postupku javne nabave pravilno odbijena ponuda ponuditelja koji nije ponudio stavku troškovnika, iako se također radilo o Exel programu u kojem se nije bilo moguće iskazati brojčanu vrijednost od 0,00 kn. Navedenom presudom Sud je prihvatio stajalište tuženika prema kojem je ponuditelj mogao navedeni problem kao napomenu naznačiti u posebnom dokumentu u okviru ponude, a također je potvrdio stajalište tuženika prema kojem institut upotpunjavanja propisan odredbom članka 293. Zakona o javnoj nabavi nije primjenjiv na ovakve situacije.
Tužitelj pravilno ukazuje da su stajališta Suda izložena u ovoj presudi na odgovarajući način primjenjiva i u konkretnom slučaju.
U ovom postupku javne nabave, prema zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naručitelju su pristigle 4 ponude. Nakon pregleda i ocjene ponuda u skladu s odredbom članka 296. Zakona o javnoj nabavi izvršeno je rangiranje ponuda prema kriteriju odabira i to ekonomski najpovoljnija ponuda 80 bodova i specifično iskustvo nominiranih stručnjaka – 20 bodova pri čemu je odabrani ponuditelj ostvario 100 bodova, a tužitelj 92,74 boda. Stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu javne nabave u postupku pregleda i ocjene ponuda nije utvrdilo da u ponudi izabranog ponuditelja kao i u ponudi tužitelja u troškovniku nedostaje upis za sve stavke. Naručitelj je tek u postupku povodom žalbe tužitelja utvrdio da u ponudi odabranog ponuditelja nedostaje stavka koja se odnosi na pozivne mikrofone, a u ponudi tužitelja stavka koja se odnosi na uljevni kotlić. Također je tek u žalbenom postupku naručitelj utvrdio da je riječ o tehničkoj pogrešci u dokumentaciji o nabavi, odnosno troškovniku koja nije od utjecaja na cijenu ponude.
Iz naprijed navedenog činjeničnog stanja, koje tužitelj žalbenim navodima nije doveo u sumnju proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o tehničkoj pogrešci u izradi dokumentacije o nabavi zbog koje niti troškovnik odabranog ponuditelja niti troškovnik tužitelja nisu ispunjeni u svemu u skladu s dokumentacijom o nabavi naročito točkom 2.6. DON-a. Sud prihvaća ocjenu tuženika prema kojoj propust u izradi dokumentacije o nabavi ne može ići na štetu odabranog ponuditelja imajući u vidu da je u konkretnom slučaju riječ o propustu koji je na jednak način od utjecaja na valjanost ponude odabranog ponuditelja i tužitelja. Stoga u provedenom postupku javne nabave odabranom ponuditelju nije neopravdano dana prednost niti je tužitelj stavljen u nepovoljan položaj.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu