UsII-205/22 od 16. prosinca 2022.

KLASA: 22/614

UsII-205/22 od 16. prosinca 2022.

Izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika – Članak 200. ZJN 2016
 
Sukladno točki 2.5. DON-a sve stavke Troškovnika moraju biti popunjene (stavak 2.), ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke, a jedinične cijene svake stavke i ukupna cijena moraju biti zaokružene na 2 (dvije) decimale (stavak 3.), s tim da u cijenu stavke mora biti uračunat i prijevoz soli na mjesto isporuke (stavak 4.).
Prema točki 2.6. DON-a (Mjesto izvršenja ugovora), mjesta isporuke su skladišta soli na lokacijama Gračac i Murvica. Naručitelj tijekom trajanja ugovora može mijenjati mjesta isporuke unutar Zadarske županije ukoliko se za to ukaže potreba.
Uvažavajući citirane odredbe, sadržaj tužiteljeve tužbe i odgovore na tužbu tuženika i naručitelja i dokaze, Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik pravilnom primjenom mjerodavnih odredaba ZJN-a na koje ukazuje u rješenju, a imajući u vidu sporne odredbe DON-a, osnovano zaključio da DON, ovako kako je propisana točkama 2.5. i 2.6., omogućuje izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. Ovo zbog toga što svaki ponuditelj može, uz preuzimanje uobičajenog rizika, procijeniti troškove prema postojećim podacima koje je naručitelj DON-om ponuditeljima stavio na raspolaganje. Takva ocjena temelji se na pravilnom tumačenju odredbe članka 200. ZJN-a, koja, i po ocjeni ovoga Suda, ne zahtijeva da DON mora omogućiti ponuditeljima izračun cijene bez preuzimanja ikakvog rizika, već taj rizik ne smije biti neubičajen niti predradnje ponuditelja opsežne, čemu je u konkretnom slučaju udovoljeno.
U odnosu na mjesto isporuke (zašto naručitelj uz Murvicu navodi i Gradačac), nije pravno odlučno niti pozivanje tužitelja na postupak javne nabave istog naručitelja iz 2021. godine za "Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije", jer se ovdje radi o novom, činjenično i pravno različitom postupku predmet kojeg je: "Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije". Stoga uvjeti propisani DON u tom (ranijem) postupku javne nabave nisu od utjecaja na ocjenu zakonitosti ovdje osporenog rješenja, na koju okolnost se pravno relevantnim razlozima osvrnuo već i tuženik u rješenju i odgovoru na tužbu.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu