UsII-49/21 od 24. veljače 2021

KLASA: 20/935, KLASA: 20/936, KLASA: 20/937

UsII-49/21 od 24. veljače 2021, UsII-48/21 od 23. veljače 2021, UsII-52/21 od 23. veljače 2021.
 
Prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje - Sadržaj dokumentacije o nabavi – Uredba o pomorskoj kabotaži – Ureba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanja ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu - Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže

Kako iz navoda žalbe proizlazi da je tužitelj osporavao pravilnost i zakonitost postupanja naručitelja u postupku prethodne analize tržišta i prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koji se sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 101/17.) provodi prije pokretanja postupka javne nabave, pravilno je utvrđeno da ti prigovori ne mogu biti predmet ocjene u žalbenom postupku u nadležnosti tuženika.

Tuženik nije ovlašten odlučivati o potrebi pozivanja brodara na iskazivanje interesa za održavanje linije u postupku prethodnog savjetovanja, a niti o odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu od 22. prosinca 2016. Naime, sukladno odredbi članka 87. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 120/16. dalje: ZJN) otvoren postupak javne nabave započinje od dana slanja poziva na nadmetanje.
 Neosnovan je prigovor tužitelja da su utvrđenja naručitelja u pogledu postojanja ili nepostojanja interesa brodara za održavanje predmetne linije trebale biti sastavni dio dokumentacije o nabavi, te da je sastavni dio dokumentacije o nabavi trebalo biti obrazloženje naručitelja kako je utvrdio iznos naknade, pa da je iz toga razloga dokumentacija o nabavi zakonita.

Iako se tužitelj poziva na Uredbu o pomorskoj kabotaži, iz obrazloženja tužbe ne proizlazi da je predmetnom dokumentacijom povrijeđena bilo koja odredba navedene Uredbe, kako to pravilno ocjenjuje tuženik. Isto tako tužitelj neosnovano tvrdi da je visina naknade određena suprotno pozitivnim propisima, odnosno da je određena suprotno odredbama članka 3. točka 4. i članka 42. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanja ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, budući da eventualna nejasnoća načina na koji je naručitelj utvrdio određeni iznos ne može sama po sebi biti razlog za poništenje dokumentacije o nabavi, niti je zbog toga dokumentacija neprecizna, nejasna, nerazumljiva i dvojbena.

Što se tiče navoda iz tužbe da je dokumentacija o nabavi nezakonita u dijelu u kojem naručitelj od strane gospodarskih subjekata traži dostavu potvrde o tehničkoj podobnosti za obavljanje kabotaže, Sud ističe da odredba članka  3. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, 109/19.) propisuje da strani brod koji obavlja pomorsku kabotažu u Republici Hrvatskoj mora imati potvrdu da je tehnički podoban za obavljanje kabotaže koju izdaje Ministarstvo na zahtjev brodarA.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu