UsII-215/22 od 21. prosinca 2022.

KLASA: 22/622
UsII-215/22 od 21. prosinca 2022.
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Članak 404. stavak 3. ZJN 2016

U konkretnom slučaju iz podataka u spisu proizlazi da je naručitelj sukladno rješenju tuženika od 19. srpnja 2022. proveo novi pregled i ocjenu ponuda i 23. kolovoza 2022. donio novi zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, iz kojeg proizlazi da je naručitelj u ponovljenom pregledu o ocjeni ponuda odabranu zajednicu gospodarskih subjekata tražio samo produljenje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, pa proizlazi da predmet novog pregleda i ocjene ponuda nisu bile činjenice, odnosno dijelovi ponuda koje tužitelj osporava, pa proizlazi da su te činjenice tužitelju bile poznate i ranije, te ih je trebao isticati u žalbi na odluku o odabiru od 24. svibnja 2022., što nije učinio, pa je s tim žalbenim navodima zakasnio, kako to pravilno smatra i tuženik.
Tuženik u tom smislu pravilno upućuje i na dosljednu sudsku praksu ovoga Suda. Naime, ovaj Sud nalazi da odredba članka 404. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, odnosno njome propisana zabrana tuženika da kontrolira činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku javne nabave, podrazumijeva ne samo one žalbene navode koji su bili istaknuti, nego podrazumijeva i sve one žalbene navode koji su mogli biti istaknuti, a nisu bili istaknuti u prethodnom žalbenom postupku.


 
Izjava o produženju roka valjanosti ponude- Ovlast za potpisivanje- Punomoć- Članak 280. i 216. ZJN 2016

Pravilno je ocijenjen prigovor tužitelja u pogledu formalne nepravilnosti ponude odabranog ponuditelja zbog nepostojanja valjane punomoći za potpis dokumenta o produljenju valjanosti ponude. Naime, okolnost da naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda nije raspolagao s novom punomoći nije odlučna, niti od utjecaja na valjanost odabrane ponude, niti zakonitost odluke o odabiru, jer dokumentacijom o nabavi, a niti Zakonom o javnoj nabavi nije propisano da produženje valjanosti ponude mora biti potpisano od po zakonom ovlaštene osobe ili od osobe koja ima valjanu punomoć.
U konkretnom slučaju naručitelj u trenutku davanja izjave o produljenju roka valjanosti ponude od 23. kolovoza 2022. nije imao na raspolaganju i novu punomoć za poduzimanje konkretne radnje prema naručitelju, međutim, iz sadržaja punomoći kao i ovjere javnog bilježnika od 19. svibnja 2022. proizlazi da punomoć izdana Antoniu Bukiću nije niti prestala, jer je nova punomoć od 19. svibnja 2022. izdana prije isteka prvotno izdane punomoći od 21. svibnja 2021., što je vidljivo iz datuma na ovjeri javnog bilježnika, pa se prigovori tužitelja izneseni u tom pravcu ne mogu ocijeniti osnovanima.