UsII-167/23 od 2. studenog 2023.

KLASA: 23-02/3
UsII-167/23 od 2. studenoga 2023.
Javni poziv na dostavu ponuda za uspostavu poslovne suradnje i postupak uspostavljanja poslovne suradnje - Koncesija - Zakon o zračnim lukama - Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga - Pravna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - Čl. 9b. Zakona o zračnim lukama
 
Tužitelj tužbenim razlozima ne osporava utvrđenje prema kojem je predmet navedenog javnog poziva dijelom i obavljanje zemaljskih usluga u zračnoj luci. Pružanje ovih usluga regulirano je Pravilnikom o pružanju zemaljskih usluga ("Narodne novine", broj: 84/22.) kojim je, kako tužitelj navodi, implementirana korporirana Direktiva VijeOa 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice. Odredbom članka 4. ovog Pravilnika propisano je da zemaljske usluge mogu pružati upravno tijelo zračne luke, korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju usluge i pružatelji zemaljskih usluga te se odredbe tog Pravilnika u odnosu na pružatelja zemaljskih usluga primjenjuju na sve zračne luke na teritoriju RH čiji je godišnji promet isti ili veći od dva milijuna putnika ili pedeset tisuća tona tereta.
Iako tužitelj ne ostvaruje godišnji promet isti ili veći od dva milijuna putnika ili pedeset tisuća tona tereta, tuženik je zaključio da je u provođenju ovog postupka tužitelj propustio primijeniti odredbu članka 9.b) Zakona o zračnim lukama ("Narodne novine", broj: 19/98., 14/11. i 78/15.) kojom je propisano da se koncesijom stječe pravo graditi i upravljati zračnom lukom, što uključuje pružanje, koordinaciju i nadzor pružanja zemaljskih usluga ili pravo upravljati zračnom lukom, što uključuje pružanje, koordinaciju i nadzor pružanja zemaljskih usluga te da se koncesijom može steći pravo graditi i upravljati određenim dijelom zračne luke ili pravo upravljati određenim dijelom zračne luke, što uključuje pružanje pojedinih zemaljskih usluga, pri čemu se koncesija može dati za upravljanje izgrađenom zračnom lukom u vlasništvu društva u kojemu su isključivi imatelji udjela Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u slučaju davanja koncesije na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili društva koncesionar uz naknadu za koncesiju plaća i godišnju naknadu za korištenje nekretnine po tržišnoj vrijednosti, što se uređuje ugovorom, dok se na sva ostala pitanja koja se odnose na koncesije, a nisu uređena tim Zakonom, primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju koncesije.
Javni poziv koji je tužitelj objavio obuhvaća i uspostavljanje poslovne suradnje subjekata koji obavljaju prihvatljive djelatnosti koje se odnose na zrakoplove kategorije B, C i D, a obuhvaćaju servis i održavanje zrakoplova, popravke zrakoplova, rastavljanje zrakoplova, bojanje zrakoplova i hangariranje, što obuhvaća poslove zemaljskih usluga zračne luke. Nije sporno da tužitelj kao zračna luka ima pravo pružati zemaljske usluge. Međutim, kada pružanje zemaljskih usluga osigurava zračna luka koja ne ostvaruje promet isti ili veći od 2 milijuna putnika ili 50.000 tona tereta godišnje, od strane drugih pružatelja, tada je prema odredbi članka 9.b) Zakona o zračnim lukama potrebno provesti postupak davanja koncesije.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu