UsII-172/21 od 26. svibnja 2021.

KLASA: 21/206 

UsII-172/21 od 26. svibnja 2021. 
 
Rok za žalbu – Značajna izmjena dokumentacije – Program državnih potpora – Članak 406., 240. ZJN 2016

S obzirom da je tužitelj žalbu na izmjenu dokumentacije o nabavi podnio 5. ožujka 2021., dakle zadnji dan roka za žalbu proizlazi da tužitelju rok za žalbu nije skraćen nego je isti iznosio 10 dana i određen je sukladno navedenoj odredbi članka 406. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, pa tužitelj nije bio ograničen u konzumiranju prava na puni zakonski rok za podnošenje žalbe.
Pored navedenog treba napomenuti da tužitelj nije niti dokazao da je izmjena Dokumentacije o nabavi bila značajnije naravi te da je zahtijevala produljenje roka za dostavu ponuda razmjerno važnosti izmjene, jer se izmjena Dokumentacije o nabavi sastojala samo u usklađivanju datuma početka trajanja javne usluge s onim navedenim Dokumentaciji o nabavi dio II. pa su i u tom dijelu prigovori tužitelja ocijenjeni neosnovanima, a imajući na umu citiranu odredbu članka 240. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.
Tuženik je pravilno ocijenio neosnovanim prigovor tužitelja u pogledu neusklađenosti dokumentacije o nabavi s Programom državnih potpora navodeći da navedeni program u dijelu u kojem je dokumentacijom o nabavi propisano trajanje javne usluge od šest godina u skladu s Programom državnih potpora i isto nije mijenjano, a ispod odredbe o trajnosti javne usluge od šest godina naručitelj je naveo predviđeni datum početka i završetka tog šestogodišnjeg roka što ovisi o konkretnom datumu završetka samog postupka javne nabave te sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Naručitelj je u tom smislu dostavio i očitovanje Ministarstva financija prema kojem pomicanje odnosno mijenjanje datuma početka i završetka šestogodišnjeg razdoblja nije od utjecaja na zakonitost programa državnih potpora te to nije protivno Zakonu o državnim potporama.
Suprotno navodima tužitelja proizlazi da je tuženik odgovorio na prigovore tužitelja u pogledu zakonitosti budućeg ugovora o javnoj nabavi, pravilno navodeći da u slučaju kasnijeg započinjanja obavljanja javne usluge od inicijalno propisanog dokumentacijom o nabavi, izmjenu razdoblja primjene programa državnih potpora nije potrebno ponovno dostavljati Ministarstvu financija na mišljenje o usklađenosti s pravilima o državnim Potporama i Smjernicama politike državnih potpora Republike Hrvatske, jer nema prepreke da se razdoblje prijevoza započne i kasnije od razdoblja za koje je izrađen Program državnih potpora te stoga nema ni prepreke da naručitelj i odabrani ponuditelj suglasno sklope ugovor za razdoblje različito od onog u natječajnog dokumentaciji kada je izmjena razdoblja pružanja javne usluge jedina izmjena u odnosu na odobreni Program državne potpore.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu