UsII-104/23 od 21. kolovoza 2023.

KLASA: 23/160
UsII-104/23 od 21. kolovoza 2023.
Projektni natječaj- Projektni natječaj vs. odluka o odabiru- Pravilnik o natječajima u području arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza- Nova odluka o odabiru- Ispravak odluke- Sukob interesa- Prethodno sudjelovanje natjecatelja- Članak 305. i 199. ZJN 2016
 
Između stranaka je kao prvo prijeporno ima li naručitelj ovakvog postupka pravo promijeniti svoju prethodnu odluku o rezultatima ocjenjivačkog postupka i nagradama ili to pravo putem instituta ispravka prethodne odluke nema.
Odgovor na ovo pitanje leži u odredbi članka 305. ZJN-a, koja odredba se, po ocjeni ovog Suda primjenjuje u svim postupcima na koje se odnosi ZJN-a, kao i na postupke u vezi s javnom nabavom, koji su detaljnije uređene podzakonskim propisima, jer se odredbe tih propisa primjenjuju samo ako nisu u suprotnosti s odredbama ZJN-a.
Odredba članka 305. ZJN-a omogućuje ispravke pogreški u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u bilo kojoj odluci koju je donio javni naručitelj, a vezana je za postupke javne nabave, samo do isteka roka za žalbu na odluku javnog naručitelja te takvi ispravci proizvode pravni učinak od istoga dana od kojeg proizvodi pravni učinak odluka koja se ispravlja.
Prema tome akt naručitelja kojom se putem Ispravka rezultata ocjenjivačkog postupka i nagradama natjecateljima donosi nova odluka, kojom se mijenja izreka prethodne objavljene odluke o već stečenim pravima sudionika natječaja, nije odluka iz članka 305. ZJN-a pa Sud nalazi da je tuženik odlučujući o žalbi ovdje tužitelja pogrešno primijenio mjerodavno pravo.
Nadalje, potpuno je pogrešan stav tuženika da se na postupke regulirane odredbama članaka 329. do 331. ZJN-a, ne primjenjuju i druge odredbe tog zakona, pogotovo ako su odredbe podzakonskog propisa u suprotnosti s ZJN-om, ili pojedini institut nije reguliran.
Iz predmetne objave dokumentacije o uvjetima ovog natječaja vidljive na stranicama EOJN-a proizlazi da je naručitelj izrijekom poimence naveo osobe s kojima je naručitelj u sukobu interesa (točka 1.5.Dokumentacije) kao i osobe koje ne mogu sudjelovati u natječaju temeljem članka 11. stavak 4. (točka 1.7.4. Dokumentacije). U navedenim popisima osoba koje ne mogu sudjelovati u predmetnom natjecanju nema naziva niti imena tužitelja, a tužitelj po ocjeni Suda nije povrijedio opću zabrana narušavanja ravnopravnosti sudionika, jer činjenicom da je sudjelovao u izradi Studije izvedivosti koja se koristila pri izradi Elaborata za predmetni natječaj, u situaciji u kojoj i sam naručitelj tvrdi da projekt u natječaju nije identičan projektnom zadatku iz spomenute Studije, nije narušio ravnopravnost sudionika. Na mrežnim stranicama moguće je pronaći podatke o spomenutoj Studiji pa nije životno uvjerljivo da su kandidatima ovog natječaja podaci o Studiji bili nedostupni, a zasigurno nisu bili nedostupni naručitelju, koji je spomenutu Studiju i naručio što, pak, proizlazi iz sadržaja nacrta Strategije razvoja Grada Splita do 2030., koja se može pronaći na mrežnim stranicama. Dakle javno je dostupna informacija o studiji.
Osim toga spomenuta Studija se spominje i u drugim strateškim dokumentima, informacije o njoj su dostupne i na mrežnim stranicama KBC Split (npr. https://www.kbsplit.hr/rezultati-pretrazivanja/pretrazivanje-clanaka/posjet predstavnika-becke-tvrtke-vamed-povodom-izrade-studije-izvedivosti-za-strateske objekte-kbc-a-split) pa proizlazi da je zainteresirana stručna zajednica morala imati saznanja o sadržaju Studije i na taj način biti upoznata s planiranim zahvatom naručitelja. Također, iako je KBC Split, u sklopu Pripreme strateških projekata osigurao financiranje izrade studije izvodljivosti i projektno-tehničke dokumentacije za svoje strateške ciljeve, nije smatrao da tužitelji ne mogu biti sudionici predmetnog natječaja, jer je u dokumentaciji o natječaju (dostupna na EOJN) izrijekom naveo osobe koje u natječaju ne mogu sudjelovati, a među njima nema tužitelja.
Nadalje, iako predmetni akt naručitelja nosi naziv "Ispravak", to rješenje po svojem sadržaju predstavlja novu odluku o već odlučenim pravima natjecatelja čiji su stručni radovi, kao anonimni, ocijenjeni kvalitetnim i u skladu s traženim u natječajnoj dokumentaciji. Već doneseni upravni akt se može zamijeniti novim samo u postupku povodom žalbe (članak 113. stavak 2. ZUP-a) ili u obnovi upravnog postupka, a protiv Odluke koja je objavljena 5. ožujka 2023. žalba nije izjavljena.
Naime, prema odredbi članka 41. Pravilnika eliminacija radova se može izvršiti prije donošenja konačne odluke o ocjeni i rangiranju radova, a u konkretnom slučaju su ovlasti Ocjenjivačkog suda donošenjem Završnog izvještaja 5. ožujka 2023. okončale pa nije bilo zakonskog ili podzakonskog temelja za ispravak zaključnog izvješća donesenog na virtualnoj sjednici Ocjenjivačkog suda 23. ožujka 2023. godine.
Stoga, odluku naručitelja da promijeni svoju prethodnu odluku izvan žalbenog postupka i na temelju već okončanog ocjenjivačkog postupka, a koja nova odluka, još k tome, nije niti valjano obrazložena, tuženik, po ocjeni ovog suda nije mogao ocijeniti zakonitom, što je razlog zbog kojeg je ovaj Sud poništio tuženikovo rješenje kao nezakonito i temeljem članka 434. stavka 4. ZJN- a usvojio žalbu tužitelja i poništio sporni "Ispravak", KLASA: 406-01/22-01/572, URBROJ: 2181-147-43/K.B.-23-28, od 27. ožujka 2023. godine.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu