UsII-227/21 od 20. srpnja 2021.

KLASA: 21/390

UsII-227/21 od 20. srpnja 2021.
 
Prethodni postupak – Prethodno savjetovanje – Sadržaj dokumentacije – Uredba o pomorskoj kabotaži – Izračun razumne dobiti i kamatne stope

U vezi prigovora tužitelja u odnosu na prethodni postupak, valja ponoviti da je tuženik pravilno ocijenio da nije ovlašten ocjenjivati postupak koji je prethodio postupku javne nabave. Tuženik nije ovlašten odlučivati o potrebi pozivanja brodara na iskazivanje interesa za održavanje linije u postupku prethodnog savjetovanja, a ni o Odluci o izmjeni i dopuni Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu od 21. svibnja 2020.. Naime, prema članku 87. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 120/16. – ZOJN) otvoren postupak javne nabave započinje od dana slanja poziva na nadmetanje.
Neosnovan je i prigovor tužitelja da su utvrđenja naručitelja u pogledu postojanja ili nepostojanja interesa brodara za održavanje predmetne linije trebala biti sastavni dio dokumentacije o nabavi, imajući pri tom na umu članak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi, te ponudi o postupcima javne nabave („Narodne novine“, 65/17. i 75/20. – dalje: Pravilnik) kojim je propisan sadržaj dokumentacije o nabavi.
lako se tužitelj poziva na Uredbu o pomorskoj kabotaži, iz navoda tužbe ne proizlazi da je predmetnom dokumentacijom povrijeđena bilo koja odredba navedene Uredbe.
Tužitelj ne može s uspjehom isticati ni prigovore u vezi ispunjavanja elemenata za klasificiranje predmetne trajektne linije uslugom javnog prijevoza od općeg gospodarskog interesa, a koja je kao državna linija s obvezom javne usluge određena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni te Odluke Vlade Republike Hrvatske.
Nisu osnovani ni prigovori u vezi način izračuna godišnje naknade s razumnom dobiti što je navedeno u Programu 9808 od lipnja 2020. U vezi izračuna razumne dobiti tuženik je među ostalim obrazložio da je naručitelj u konkretnom slučaju dokumentacijom o nabavi propisao referentu kamatnu stopu temeljem koje se izračunava diskonta kamatna stopa koja je primjenjiva na razdoblje u kojem je izrađen Program 9808 kao temelj za pokretanje postupka javne nabave te u odnosu na koji Program 9808 je naručitelj dobio suglasnost Ministarstva financija i odredio vrijednost predmeta nabave. Naručitelj je dakle primijenio i dokumentacijom o nabavi propisao onu stopu koja je bila važeća, primjenjiva i poznata u trenutku izrade Programa 9808. Prema očitovanju Ministarstva financija od 7. srpnja 2020. kojeg tuženik navodi, Program sadrži elemente koje treba sadržavati prijedlog državne potpore koji se temelji odnosno izrađen je temeljem odredbi Odluke Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu