UsII-250/21 od 7. listopada 2021.

KLASA: 21/379

UsII-250/21 od 7. listopada 2021.

Tehničke specifikacije- Pogodovanje- Članak 206. ZJN 2016

Osvrćući se na tužiteljev navod da je tuženik nedozvoljeno ušao u diskrecijsku ocjenu tužitelja u vezi s njegovim izborom tehničkih karakteristika proizvoda koji će se ugrađivati u njegov distribucijski sustav, valja reći da je, načelno, prihvatljiv tužiteljev stav o pravu naručitelja odrediti karakteristike traženog/traženih proizvoda koji jamče postizanje cilja koji se konkretnom javnom nabavom želi postići. Međutim, sloboda odnosno autonomija naručitelja u tom pogledu nije apsolutna, već ona podliježe ograničenjima koja proizlaze iz pravila javne nabave propisanih, kako nacionalnim, tako i pravom Europske unije, uključujući i propise koji uređuju tržišno natjecanje. U tom smislu valja zaključiti da tehničke karakteristike traženog/traženih proizvoda moraju biti takve da potencijalnim ponuditeljima ne onemogućavaju jednak pristup postupku javne nabave niti smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju.
 Ovaj Sud ne smatra osnovanom tužiteljevu tvrdnju da je za postizanje cilja predmetne javne nabave nužno da kod odabranih uređaja postoji mogućnost servisiranja i zamjene opruge, kako to, prema tvrdnji tužitelja, proizlazi iz mišljenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.  Naime, mišljenje na koje se tužitelj poziva (a koje je naručio i financirao tužitelj i koje sadrži određene nedosljednosti), samo je jedan od dokaza u predmetnom postupku koje je tuženik ocijenio samostalno i u odnosu na ostale dokaze. Na temelju ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, tuženik je osnovano zaključio da tužiteljeve tvrdnje o nužnosti propisivanja navedenog uvjeta osporavanim točkama DON-a nisu osnovane. U prilog ovakvom zaključku govori i okolnost što sporni uvjeti nisu bili sastavni dijelovi DON-a od početka predmetnog postupka javne nabave, već su inkorporirani u DON tek nakon tuženikova poništavanja određenih dijelova DON-a u prethodnim žalbenim postupcima.
 
Zaključno, Sud ocjenjuje da je u žalbenom postupku dokazano da tražene tehničke karakteristike proizvoda koji su predmet konkretne javne nabave posjeduje samo jedan proizvod na tržištu odnosno da samo jedna tvrtka može ponuditi proizvod s traženim karakteristikama, što je, u okolnostima konkretnog slučaja dovoljan razlog za poništavanje spornih točaka DON-a kojima su takve karakteristike određene.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu