UsII-110/22 od 9. lipnja 2022.


KLASA: 22-02/10 (koncesija)

UsII-110/22 od 9. lipnja 2022. 

Prijedlog za određivanje privremene mjere – Članak 424. ZJN 2016
 
Tužitelj je podnio žalbu zbog propuštanja naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev, dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON-im uz koju je podnesen prijedlog za određivanje privremene mjere koji je osporenim rješenjem tuženika odbijen uz obrazloženje da nisu ispunjeni razlozi za određivanje privremene mjere.
Tužitelj tvrdi da je podnio žalbu na dokumentaciju u smislu članka 419. ZJN-a, međutim, iz žalbe proizlazi da je žalba izjavljena u odnosu na propuštanje davatelja koncesije da valjano odgovori na pravovremeno dostavljen zahtjev, dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi pa je stoga, budući da takva žalba nema odgodni učinak, tužitelj i podnio prijedlog za određivanje privremene mjere. Kako žalba nije podnesena prema odredbi članka 419. stavak 1. ZJN-a, davatelj koncesije nije imao obvezu zaustaviti postupak javne nabave s obzirom da žalba koja je podnesena nema odgodni učinak. I sam tužitelj je svjestan da žalba koju podnosi nema odgodni učinak, pa je stoga podnio prijedlog za određivanje privremene mjere koji je odbijen osporenim rješenjem.
Prema ocjeni ovoga Suda tužitelj nije dokazao vjerojatnim postojanje činjenica na kojima temelji svoj prijedlog, odnosno da je zbog postupanja davatelja koncesije koji nije u roku odgovorio na tužiteljev zahtjev za dodatnim informacijama bio spriječen predati ponudu. Stoga je pravilno, i prema ocjeni ovoga Suda, prijedlog tužitelja osporenim rješenjem odbijen. Isto tako Sud, s obzirom da je donio meritornu odluku, nije odlučivao o odgodnom učinku tužbe u smislu odredbe članka 26. stavak 2. ZUS-a.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu