UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.

KLASA: 20/807

UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.
 
Načelo kontradiktornosti – Članak 426. ZJN 2016

Suprotno tvrdnji tužitelja konkretnom slučaju nije povrijeđeno načelo kontradiktornosti iz navedenog članka Zakona, jer je predmet upravnog postupka kao i ovog upravnog spora ocjena zakonitosti rješenja tuženika, a tuženik ocjenu zakonitosti naručiteljevog pregleda i ocjene ponuda donosi na temelju odredaba Dokumentacije o nabavi, ponudbenoj dokumentaciji, očitovanja stranaka i dostavljenih dokaza te je jasno da je tužitelj sve dokaze u prilog osnovanosti svojih navoda iz žalbe sukladno navedenoj zakonskoj odredbi bio dužan dostaviti u žalbenom postupku, pa kako je to propustio učiniti, sadržaj istih ne može biti predmet ovog upravnog spora. Stoga tužitelj neosnovano tvrdi da je povrijeđeno načelo kontradiktornosti žalbenog postupka jer mu nije dostavljeno na očitovanje mišljenje Fakulteta elektronike i računarstva koje je odabrani ponuditelj dostavio uz očitovanje na žalbu od 26. listopada 2020. Naime, u konkretnom slučaju stranke žalbenog postupka i to tužitelj kao žalitelj, naručitelj i odabrani ponuditelj su dostavili tuženiku svoja očitovanja kojima se međusobno očituju na navode druge stranke te su dostavili odgovarajuće dokaze na temelju kojih je tuženik utvrdio i ocijenio da je prema stanju spisa i dobivenim očitovanjima stranaka mogao utvrditi činjenično stanje, pa se ne može govoriti o povredi načela kontradiktornosti kako to pogrešno smatra tužitelj.
 
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu