UsII-111/23 od 23. kolovoza 2023.

KLASA: 23/169
UsII-111/23 od 23. kolovoza 2023.
Tehničke specifikacije- Pogodovanje- Teret dokaza- Izjava proizvođača vs. Katalog- Članak 205., 206. i 403. ZJN 2016

Tužitelj u tužbi ponavlja navode iz žalbe da je naručitelj propisivanjem tehničkih specifikacija za brojilo trofazno multifunkcijsko kombi univerzalno intervalno sa mjerenjem snage i registracijom 15 minutnih podataka s integriranim funkcijama nadzora i upravljanja, u dijelu G. Tehničkih specifikacija pogodovao jednom gospodarskom subjektu Landis+Gyr. Navodi da je naručitelj tijekom postupka u prilog svojoj tvrdnji da nije ograničio tržišno nadmetanje dostavio Izjavu proizvodača MetCom Solutions GmbH prema kojoj njihovo brojilo tipa MCS301 CT udovoljava traženim karakteristikama, koja izjava prema mišljenju tužitelja nije relevantan dokaz, već bi takav dokaz bio katalog ili bilo koji drugi dokument koji sadrži karakteristike traženog proizvoda, koje naručitelj nije dostavio, a što je tuženik propustio utvrditi.
Osnovano tuženik navodi da je dostavljena izjava navedenog proizvođača specifična izjava volje proizvođača kojom potvrđuje da njegov proizvod odgovara točno određenim karakteristikama i kao takva predstavlja valjan dokaz da na tržištu, uz proizvođača Landis+Gry postoji još jedan proizvođač koji može ponuditi predmet nabave, dok katalozi na koje tužitelj upire uglavnom predstavlja općenite informacije o proizvodu pa u kontekstu konkretnog slučaja ne mogu predstavljati dokaz jače pravne snage. Ovo tim više jer je u ovoj fazi postupka, ocjene dokumentacije o nabavi, zadaća naručitelja dokazati da je dokumentaciju o nabavi izradio zakonito na način da ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu, dok će tek u postupku pregleda i ocjena ponuda naručitelj utvrđivati sukladnost ponuđenih brojila s propisanim tehničkim specifikacijama. Slijedom navedenog proizlazi da tužitelj ni tužbenim navodima nije dokazao da je naručitelj spornim tehničkim specifikacijama pogodovao jednom gospodarskom subjektu i time povrijedio odredbu članka 206. stavka 2. ZJN 2016.
Navedenom odredbom propisano je da tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup u postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju. Postojanje navedene povrede pretpostavlja da propisana tehnička specifikacija u osporenom dijelu ograničava tržišno natjecanje, a koju povredu tužitelj, na kojem je, teret dokaza, nije uspio dokazati. Okolnost da tužitelj ne može ponuditi traženo brojilo ne čini opis predmeta nabave nezakonitim, niti protivnim načelima javne nabave iz članka 4. navedenog Zakona.
Podjela predmeta na grupe- Sektorski naručitelj- Teritorijalni kriterij- Pogodovanje- Pristup malih i srednjih poduzetnika- Članak 370. ZJN 2016

U predmetnom postupku javne nabave naručitelj je predmet nabave podijelio na grupe, iako nije bio u obvezi, i to na način da se grupe odnose na distribucijska područja te je naručitelj dostatno obrazložio da takav način podjela predmeta nabave na grupe omogućuje postizanje svrhe potreba postupka nabave jer mu tako nastaje samo jedan trošak te mu je takav način podjele u konkretnim okolnostima zapravo jedino prikladan i prihvatljiv. Polazeći od činjenice da je na naručitelju odluka po kojem će kriteriju podijeliti predmet nabave, a koju donosi uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo i načelo učinkovitog trošenja javnih sredstava te da je naručitelj razloge za teritorijalnu podjelu predmeta na grupe valjano obrazložio, to se i navodi tužitelja ocjenjuju neosnovanim.
 


Tipna odobrenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo koja se više ne izdaju- (Ne)jasna dokumentacija- Članak 200. ZJN 2016

Ne nalazi se osnovanim ni navod tužitelja da je tuženik, s obzirom da je ocijenio da se za djelatna brojila više ne izdaju tipna odobrenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo trebao poništiti taj dio dokumentacije, budući da je na snazi Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima prema kojem postupak ocjenjivanja provode prijavljena tijela koja su dobila ovlast od Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Tuženik je ocjenjujući pravilnost tog navoda tužitelja, i prema mišljenju ovoga Suda, opravdano uzeo u obzir činjenicu kako postoji mogućnost da pojedini gospodarski subjekti posjeduju tipna odobrenja izdana od Državnog zavoda za mjeriteljstvo koja su još uvijek važeća, budući da se ona izdaju na rok od 10 godina pa je naručitelj takvim propisivanjem omogućio i tim gospodarskim subjektima da udovolje zahtjevima u pogledu potrebnih isprava o sukladnosti djelatnog brojila. Dakle, ponuditelji mogu priložiti tipno odobrenje ako je ishodeno kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo i još vrijedi ili jednakovrijedno tipno odobrenje izdano od nadležnog tijela u nekoj od država članica EU kako je to i propisano u dokumentaciji o javnoj nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu