UsII-138/22 od 15. srpnja 2022.

KLASA: 22-02/10 (koncesija)
 
UsII-138/22 od 15. srpnja 2022.
 
Rok za podnošenje zahtjeva za pojašnjenjem DON – Članak 29. st. 3. Zakona o koncesijama
 
Iz dokumentacije spisa nesporno proizlazi da je točkom IV.5. Obavijesti, naručitelja, o ispravku Obavijesti o namjeri davanja koncesije, kao rok za predaju ponuda određen 22. travnja 2022., a da je tužitelj zahtjev za izmjene, pojašnjenja i dodatne informacije DON-a predao naručitelju 15. travnja 2022. godine.
Prema odredbama članaka 57. i 58. ZJN-a rokovi u postupcima javne nabave se određuju na sate, dane, mjesece i godine. Kad se rok počinje računati od trenutka nastupa događaja ili poduzimanja radnje, sat odnosno dan u kojemu je nastupio događaj ili je poduzeta radnja ne uračunava se u taj rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg sata, odnosno dana. Rok izražen u danima počinje teći početkom prvoga sata prvoga dana i završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana toga roka, a državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka, osim ako su izrijekom izuzeti ili su rokovi izraženi u radnim danima. Odredba članka 58. stavka 3. ZJN-a koja određuje da, ako posljednji dan roka pada na državni blagdan, subotu ili nedjelju, rok istječe protekom posljednjeg sata sljedećeg radnog dana, se ne primjenjuje na rokove koji se od određenog dana računaju unatrag.
Prema članku 1. stavku 2. ZoK-a na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju posebni zakoni te propisi kojima se uređuje javna nabava pa kako ZoK nije regulirao pitanje računanja rokova valja primijeniti odredbe o računanju rokova iz ZJN-a.
U predmetnom slučaju rok za pravovremeno podnošenje zahtjeva za pojašnjenja DON-a računa se unatrag, a dan do kojeg treba podnijeti ponude (22. travnja 2022.) ne računa se u tijek roka iz članka 29. stavak 3. ZoK-a.
Odredba članka 29. stavak 3. ZoK-a propisuje da je zahtjev za objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju moguće podnijeti najkasnije osmoga dana prije roka određenog za dostavu ponuda.
U konkretnom slučaju dan za podnošenje ponuda je bio 22. travnja 2022., taj se dan ne računa u rok pa se rok od osam dana za podnošenje predmetnog zahtjeva, računa unatrag od uključivo 21. travnja 2022., što znači da je tužitelj zahtjev trebao podnijeti najkasnije 14. travnja 2022. godine, kako je to pravilno utvrdio tuženik. U takvoj situaciji naručitelj nije bio u obvezi odgovoriti na ovaj ne pravovremeni zahtjev tužitelja pa je tuženik pravilno ocijenio da žalba tužitelja zbog ne postupanja naručitelja, u konkretnom slučaju, nije osnovana.
Na temelju utvrđene činjenice da je tužitelj prekasno podnio zahtjev iz članka 29. stavka 3. ZoK-a i ovaj Sud nalazi da naručitelj nije bio u obvezi postupiti po zahtjevu te ocjenjuje da tužbeni zahtjev nije osnovan.


 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu