UsII-57/23 od 2. lipnja 2023.

KLASA: 23/30
UsII-57/23 od 2. lipnja 2023.
Tehnička i stručna sposobnost – Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima – Pravila dokazivanja - Članak 268. stavak 1. točka 4. i članak 403. ZJN 2016

 
Odabrani ponuditelj je postupio sukladno točki 4.3.2. DON-a, jer je priložio ispunjeni ESPD obrazac i (nakon poziva naručitelja) Izjavu kojom potvrđuje angažman tehničkih stručnjaka/tehničkih tijela potrebnih za izvršenje predmeta nabave, a iz kojih proizlazi da predloženi stručnjak Adnan Alijagić ispunjava uvjete tražene DON-om za izvršavanje poslova čuvara.
Takvo utvrđenje tužitelj nije doveo u sumnju ni tužbenim navodima, jer, i po ocjeni ovoga Suda, svoje tvrdnje kojima osporava sposobnost navedenog stručnjaka nije potkrijepio valjanim dokazima, na koju okolnost osnovano upire i tuženik u osporenom rješenju i odgovoru na tužbu, pravilno navodeći da je, sukladno članku 403. stavku 2. ZJN-a, teret dokazivanja u žalbi istaknutih povreda postupka ili materijalnog prava na tužitelju, a ne na tuženiku.
DON-om nije ni traženo od ponuditelja prilagati dopuštenje za obavljanje poslova čuvara niti dokaz o sklopljenom ugovoru o radu s predloženim stručnjacima.
Stoga, i po ocjeni ovoga Suda, iz dokaza koji prileže spisu proizlazi da je odabrani ponuditelj dostavio DON-om tražene isprave, dok je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda pribavio rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave vukovarsko-srijemske, da Adnan Alijagić ima potrebno dopuštenje za obavljanje poslova čuvara, a što sve ukazuje na neosnovanosti tužbenih prigovora, utemeljenih isključivo na ničim dokazanim tvrdnjama da predloženi stručnjak Adnan Alijagić nema važeće dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara ni čuvara te da nema sklopljen ugovor o radu s odabranim ponuditeljem, a koje tvrdnje, kraj izričite odredbe članka 403. stavka 1. i stavka 2. ZJN¬a, nisu od utjecaja na drukčije rješenje ove stvari.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu