UsII-219/21 od 28. srpnja 2021.

KLASA: 21/255

UsII-219/21 od 28. srpnja 2021.
 
Skriveni troškovi  - Produljenje roka valjanosti ponude – Sadržaj odluke o odabiru – Članak 216., 290., 302. ZJN 2016
 
Odabrani ponuditelj je samostalno izradio i predao ponudu te ponuda ne sadrži skrivene troškove, jer je u DON-u propisano kako je odabrani ponuditelj u obvezi instalirati i staviti u funkciju sve uređaje ponuđene u najam te učiniti sve prilagodbe za smještaj u prostoru, što znači da snosi trošak tih radova. Odabrani ponuditelj je potpisom i ovjerom obrasca „Napomene i specifičnosti za najam uređaja" i potvrdio da će ih snositi.
U odnosu na postupak proveden u izvršenju naprijed navedene presude, a vezano na prigovor tužitelja kako je naručitelj i od njega trebao zatražiti produljenje roka valjanosti ponude, Sud ovaj prigovor ocjenjuje neosnovanim uz jasnu odredbu članka 216. stavka 2. ZJN-a, koja je pravilno primijenjena od strane tuženice i naručitelja. Naime, tom odredbom je propisano da ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.
lako su u odluci o odabiru od 5. ožujka 2021. izostali razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude (sadržaj odluke o odabiru propisan odredbom članka 302. stavka 5. ZJN-a), Sud ukazuje da su i odabrana ponuda i ponuda tužitelja analizirane u pogledu opisa predmeta nabave, tehničkih specifikacija i kriterija za odabir ponude u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je izvršeno i rangiranje valjanih ponuda (odabranog ponuditelja i tužitelja) prema kriteriju odabira. Navedeni zapisnik je dostavljen ponuditeljima uz odluku o odabiru te je i analiziran u tužbi. S obzirom da su sve pravnorelevantne činjenice navedene u zapisniku, a tužitelj ih nije s uspjehom osporio, Sud u konkretnom slučaju nije našao nezakonitosti odabira ponude.
 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu