UsII-116/21 od 29. travnja 2021.

KLASA: 21-02/1

UsII-116/21 od 29. travnja 2021.

Pregled i ocjena ponuda- Pojašnjenje ponude- Zemljovid utvrđenog eksploatacijskog polja- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti- Članak 34. Zakona o koncesijama

U postupku pregleda i ocjene ponuda stručno povjerenstvo naručitelja utvrdilo je da traženi zemljovid nije izrađen od strane ovlaštenog inženjera geodezije zbog čega je ponudu tužitelja odbilo kao neurednu. Naime, prema odredbi članka 8. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine, broj 25/18.) stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. tog Zakona u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije sukladno tom zakonu. Odredbom članka 66. navedenog Zakona propisano je da se pravo uporabe strukovnog naziva stječe upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.
 Tužitelj tužbenim razlozima niti ne osporava utvrđenje prema kojem se odredba članka 5.13 Obavijesti o namjeri davanja koncesije odnosi na izradu zemljovida od strane inženjera geodezije kao osobe odgovarajuće struke po posebnom propisu. Tužbenim navodima tužitelj također ne osporava niti utvrđenje prema kojem je zemljovid koji je dostavio uz svoju ponudu izradila osoba koja nije ovlašteni inženjer geodezije.
Tužbenim navodima tužitelj ukazuje na propust naručitelja prema kojem je bio dužan pozvati tužitelja da razjasni ili dopuni svoju ponudu odnosno predmetni zemljovid. Budući da je tužitelj dostavio zemljovid izrađen od naprijed imenovane osobe i ovjeren pečatom te osobe pozivanje tužitelja na pojašnjenja dostavljenog zemljovida predstavljalo bi u stvari izradu novog zemljovida od strane ovlaštenog inženjera geodezije kao osobe odgovarajuće struke po posebnom propisu, kako je traženo u predmetnom postupku davanja koncesije, a takav novi zemljovid ne bi se mogao podvesti pod pojašnjenje odnosno dopunu ponude u smislu odredbe članka 34. Zakona o koncesijama. Navedeno iz razloga što odredbom članka 34. Zakona o koncesijama propisano postupanje davatelja koncesije u postupku pregleda i ocjene ponuda može biti usmjereno samo na nejasnoće i manje nedostatke ili pogreške koji su otklonjivi te prema izričitoj odredbi stavka ne smije rezultirati izmjenom dostavljenih dokumenata već samo njihovim pojašnjenjem. Kako je naprijed navedeno zemljovid kojeg je tužitelj dostavio uz svoju ponudu izrađen je od osobe koja nije ovlaštena osoba odgovarajuće struke po posebnom propisu što znači da bi traženi zemljovid trebala izraditi druga osoba što bi rezultiralo izmjenom dostavljenog dokumenta.  Iz navedenih razloga tužbeni navodi nisu doveli u sumnju pravilnost i zakonitost rješenja tuženika.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu