UsII-7/23 od 8. veljače 2023.

KLASA: 22/719
UsII-7/23 od 8. veljače 2023.
Produljenje roka za dostavu ponuda- Pravodobno postavljen zahtjev- Značajne izmjene- Članak 240. stavak 1. točka 1. i 2. - Članak 241. ZJN 2016
 
Tužitelj je dostavio zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi 20. listopada 2022., rok za dostavu ponuda određen je za 26. listopada 2022. a naručitelj je objavio odgovore i pojašnjenja dokumentacije o nabavi 25. listopada 2022. godine.
Naručitelj je u odgovoru tužitelju naveo da ne prihvaća njegov prijedlog za izmjenu odredbi o tehničkoj i stručnoj sposobnosti te da ne prihvaća bianco zadužnicu već samo bankarsku garanciju ili novčani polog. Što se tiče izmjena u troškovniku pojašnjeno je da je troškovnik ostao isti u odnosu na ranije, a da su samo brisane uočene nenamjerne pogreške u pisanju odnosno da su samo otključani stupci u koje je trebalo upisati "tip" i "proizvođač". S obzirom na navedeno naručitelj je 25. listopada 2022. Godine, dan prije otvaranja ponuda, odgovorio na zahtjev za pojašnjenjem te je ocijenio da u konkretnom slučaju nije obvezan produljiti rok za dostavu.
Prema ocjeni tuženika u konkretnom slučaju tužitelj nije dokazao osnovanost svojih navoda da su učinjene izmjene značajne, odnosno, da je zbog učinjenih izmjena troškovnika potrebno dodatno vrijeme za prilagodbu i sastavljanje ponude već samo paušalno navodi da zainteresiranim gospodarskim subjektima nije ostavljeno dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu ponude. S druge strane utvrđeno je da objavljeni troškovnik ne zahtijeva dodatne radnje ponuditelja i/ili prilagodbu već pripremljene ponude budući da stavke nisu mijenjane već je u dvije stavke izbrisana greška upisana cijena te su otključani stupci u kojima se može upisati „tip“ i „proizvođač“. S obzirom na navedeno tuženik je prihvatio argumentaciju naručitelja da u konkretnom slučaju nije riječ o značajnoj izmjeni dokumentacije o nabavi u smislu članka 240. stavka 1. točke 2. ZJN/16. odnosno da je važnost izmjene zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda u smislu članka 241. ZJN/16 te su žalbeni navodi tužitelja ocijenjeni neosnovanim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu